วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.11
  สาขาวิชาโลหะการ
  สาขางานเชื่อมโลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021030001 นายกรรชัย ไกยสิทธิ์                       
26021030002 นายกิตติศักดิ์ ธรรมคง                       
36021030003 นายกิตติศักดิ์ เสามั่น                       
46021030004 นายคุณากร สมสืบ                       
56021030005 นายจตุรวิทย์ สิทธิพร                       
66021030006 นายจารุวิทย์ นามวิชา                       
76021030007 นายจิรายุส ชัยบุญ                       
86021030008 นายชาญชัยณรงณ์ ทวีสินธุ์                       
96021030009 นายณัฐพล ปัญญาคม                       
106021030010 นายดนุชา นากอก                       
116021030011 นายทรงยิ่ง ใยดวง                       
126021030012 นางสาวธันย์ชนก  กันตรง                       
136021030013 นายธารภัทร ประเสริฐ                       
146021030014 นายนฤมิตร จิตรชื่น                       
156021030015 นายบุญเพ็ง ทองศรี                       
166021030016 นายพงศกร นาครินทร์                       
176021030017 นายพีรพล ปานศิริ                       
186021030018 นายพีรพล สาสังข์                       
196021030019 นายภานุพงษ์ มูลแก้ว                       
206021030020 นายภานุวัฒน์ บุญสอน                       
216021030041 นายบัญชา ไหลประเสริฐ                       
226021030044 นายอัษฎา สิทธิ                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.12
  สาขาวิชาโลหะการ
  สาขางานเชื่อมโลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021030021 นายมณฑล วงค์ภักดี                       
26021030022 นายมนพ ศรีวัย                       
36021030023 นายมาโนช แท่งทอง                       
46021030024 นายลัดตวัฒน์ วิเศษ                       
56021030025 นายวชิรพล ศรีด้วง                       
66021030026 นายวรกิจ อุทัยศรี                       
76021030027 นายวรรณเดช อบอุ่น                       
86021030028 นายวัชรชัย นามโคตร                       
96021030029 นายวัชรินทร์ กาลพฤกษ์                       
106021030030 นายวิริยะ บุตรดี                       
116021030031 นายหัถชัย จันทร์เปรี้ยง                       
126021030032 นายอดิศักดิ์ สีหะวงษ์                       
136021030033 นายอัศวิน บุญราช                       
146021030034 นายอุธี นามโคตร                       
156021030035 นายเกียรติศักดิ์ ผาสุกจิตร                       
166021030036 นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์                       
176021030037 นายเจนณรงค์ สังขพงษ์                       
186021030038 นายเจษฏา คะสุดใจ                       
196021030039 นายเรืองศักดิ์ มหิมา                       
206021030040 นายภราดร  วิเศษหอม                       
216021030042 นายปฏิภาณ จังอินทร์                       
226021030043 นายภาณุพงศ์ จาริย์                       
236021030045 นายวราวุฒิ อินศรี                       
246021030046 นายภานุพงษ์ บุตะเคียน                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )