วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชช.11     ชื่อกลุ่ม ช่างเชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021030001 นายกรรชัย ไกยสิทธิ์                       
26021030002 นายกิตติศักดิ์ ธรรมคง                       
36021030003 นายกิตติศักดิ์ เสามั่น                       
46021030004 นายคุณากร สมสืบ                       
56021030005 นายจตุรวิทย์ สิทธิพร                       
66021030006 นายจารุวิทย์ นามวิชา                       
76021030007 นายจิรายุส ชัยบุญ                       
86021030008 นายชาญชัยณรงณ์ ทวีสินธุ์                       
96021030009 นายณัฐพล ปัญญาคม                       
106021030010 นายดนุชา นากอก                       
116021030011 นายทรงยิ่ง ใยดวง                       
126021030012 นางสาวธันย์ชนก  กันตรง                       
136021030013 นายธารภัทร ประเสริฐ                       
146021030014 นายนฤมิตร จิตรชื่น                       
156021030015 นายบุญเพ็ง ทองศรี                       
166021030016 นายพงศกร นาครินทร์                       
176021030017 นายพีรพล ปานศิริ                       
186021030018 นายพีรพล สาสังข์                       
196021030019 นายภานุพงษ์ มูลแก้ว                       
206021030020 นายภานุวัฒน์ บุญสอน                       
216021030041 นายบัญชา ไหลประเสริฐ                       
226021030044 นายอัษฎา สิทธิ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )