วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121030001 นายกฤษฎา วิเศษเสาร์                       
26121030002 นายกิตติชัย พุทธิยะ                       
36121030003 นายกิตติศักดิ์ แพทย์กลาง                       
46121030004 นายจักรกฤษณ์ สร้อยพาน                       
56121030005 นายจักรรินทร์ วงศ์จอม                       
66121030006 นายณัฐพล ชื่นสวัสดิ์                       
76121030007 นายณัฐวุฒิ ตามบุญ                       
86121030008 นายธนวินท์ ทองเปลว                       
96121030009 นายนพรัตน์ ดวงมณี                       
106121030010 นายนลธวัช งอมสงัด                       
116121030011 นายนันทวัฒน์ ขามผาลา                       
126121030013 นายปฏิพล สีหะบุตร                       
136121030014 นายปณิธาน ทองฤทธิ์                       
146121030015 นายพัดยศ ศิริปี                       
156121030016 นายพิชิตพล ละมูล                       
166121030017 นายพิษณุ คำเหลือ                       
176121030018 นายพิษณุ ใจสุระ                       
186121030019 นายภูมินทร์ อสิพงษ์                       
196121030020 นายรติภูมิ คงสิม                       
206121030021 นายฤทธิศักดิ์ รัตนวัน                       
216121030022 นายลิขิต ทรัพย์นิมิตร                       
226121030044 นายธีรเดช ศรีสุคนธ์                       
236121030045 นายสิริพรรณ มั่นคง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )