วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.11
  สาขาวิชาโลหะการ
  สาขางานเชื่อมโลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021030001 นายกรรชัย ไกยสิทธิ์                       
26021030002 นายกิตติศักดิ์ ธรรมคง                       
36021030003 นายกิตติศักดิ์ เสามั่น                       
46021030005 นายจตุรวิทย์ สิทธิพร                       
56021030007 นายจิรายุส ชัยบุญ                       
66021030008 นายชาญชัยณรงณ์ ทวีสินธุ์                       
76021030009 นายณัฐพล ปัญญาคม                       
86021030010 นายดนุชา นากอก                       
96021030013 นายธารภัทร ประเสริฐ                       
106021030014 นายนฤมิตร จิตรชื่น                       
116021030015 นายบุญเพ็ง ทองศรี                       
126021030016 นายพงศกร นาครินทร์                       
136021030018 นายพีรพล สาสังข์                       
146021030020 นายภานุวัฒน์ บุญสอน                       
156021030041 นายบัญชา ไหลประเสริฐ                       
166021030044 นายอัษฎา สิทธิ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.12
  สาขาวิชาโลหะการ
  สาขางานเชื่อมโลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021030022 นายมนพ ศรีวัย                       
26021030023 นายมาโนช แท่งทอง                       
36021030025 นายวชิรพล ศรีด้วง                       
46021030026 นายวรกิจ อุทัยศรี                       
56021030027 นายวรรณเดช อบอุ่น                       
66021030028 นายวัชรชัย นามโคตร                       
76021030029 นายวัชรินทร์ กาลพฤกษ์                       
86021030030 นายวิริยะ บุตรดี                       
96021030031 นายหัถชัย จันทร์เปรี้ยง                       
106021030032 นายอดิศักดิ์ สีหะวงษ์                       
116021030033 นายอัศวิน บุญราช                       
126021030034 นายอุธี นามโคตร                       
136021030036 นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์                       
146021030037 นายเจนณรงค์ สังขพงษ์                       
156021030038 นายเจษฏา คะสุดใจ                       
166021030039 นายเรืองศักดิ์ มหิมา                       
176021030040 นายภราดร  วิเศษหอม                       
186021030045 นายวราวุฒิ อินศรี                       
196021030046 นายภานุพงษ์ บุตะเคียน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )