วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.11
  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
  สาขางานโครงสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121030001 นายกฤษฎา วิเศษเสาร์                       
26121030004 นายจักรกฤษณ์ สร้อยพาน                       
36121030005 นายจักรรินทร์ วงศ์จอม                       
46121030006 นายณัฐพล ชื่นสวัสดิ์                       
56121030007 นายณัฐวุฒิ ตามบุญ                       
66121030008 นายธนวินท์ ทองเปลว                       
76121030009 นายนพรัตน์ ดวงมณี                       
86121030010 นายนลธวัช งอมสงัด                       
96121030011 นายนันทวัฒน์ ขามผาลา                       
106121030013 นายปฏิพล สีหะบุตร                       
116121030014 นายปณิธาน ทองฤทธิ์                       
126121030017 นายพิษณุ คำเหลือ                       
136121030018 นายพิษณุ ใจสุระ                       
146121030019 นายภูมินทร์ อสิพงษ์                       
156121030020 นายรติภูมิ คงสิม                       
166121030021 นายฤทธิศักดิ์ รัตนวัน                       
176121030044 นายธีรเดช ศรีสุคนธ์                       
186121030045 นายสิริพรรณ มั่นคง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.12
  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
  สาขางานโครงสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121030023 นายวรเทพ ดวนใหญ่                       
26121030024 นายวัชพงศ์ ดูแล                       
36121030025 นายวิทวัฒน์ สะใบ                       
46121030026 นายวีรยุทธ ยอดทอง                       
56121030027 นายวุฒิกานต์ สังข์ใหม่                       
66121030028 นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมา                       
76121030029 นายศิวัฒน์ โยธา                       
86121030030 นายสันติพงษ์ สะมา                       
96121030031 นายสัมฤทธิ์ นามวงศ์                       
106121030032 นายสิทธิศักดิ์ แสงทอง                       
116121030033 นายสุรศักดิ์ พลปลัด                       
126121030034 นายอนุชิต ครุตานนท์                       
136121030035 นายอนุพงษ์ หวังผล                       
146121030036 นายอนุรักษ์ นิยมวงค์                       
156121030037 นายอนุวัฒน์ ขันวงษ์                       
166121030039 นายเจษฎากรณ์ จันทพันธ์                       
176121030040 นายเสรี สินศาสตร์                       
186121030041 นายเอกรินทร์ มีสิน                       
196121030042 นายทชา สังวัง                       
206121030043 นายสุทิน โพธิ์ดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )