วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021030021 นายมณฑล วงค์ภักดี                       
26021030022 นายมนพ ศรีวัย                       
36021030023 นายมาโนช แท่งทอง                       
46021030024 นายลัดตวัฒน์ วิเศษ                       
56021030025 นายวชิรพล ศรีด้วง                       
66021030026 นายวรกิจ อุทัยศรี                       
76021030027 นายวรรณเดช อบอุ่น                       
86021030028 นายวัชรชัย นามโคตร                       
96021030029 นายวัชรินทร์ กาลพฤกษ์                       
106021030030 นายวิริยะ บุตรดี                       
116021030031 นายหัถชัย จันทร์เปรี้ยง                       
126021030032 นายอดิศักดิ์ สีหะวงษ์                       
136021030033 นายอัศวิน บุญราช                       
146021030034 นายอุธี นามโคตร                       
156021030035 นายเกียรติศักดิ์ ผาสุกจิตร                       
166021030036 นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์                       
176021030037 นายเจนณรงค์ สังขพงษ์                       
186021030038 นายเจษฏา คะสุดใจ                       
196021030039 นายเรืองศักดิ์ มหิมา                       
206021030040 นายภราดร  วิเศษหอม                       
216021030042 นายปฏิภาณ จังอินทร์                       
226021030043 นายภาณุพงศ์ จาริย์                       
236021030045 นายวราวุฒิ อินศรี                       
246021030046 นายภานุพงษ์ บุตะเคียน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )