วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021040001 นางสาวกรกช จันทรัตน์                       
26021040002 นายกฤษฎาวุฒิ เพชรคง                       
36021040003 นายกฤษณพงศ์ ดลสุข                       
46021040004 นายกัญจน์ แฝงเพชร                       
56021040006 นายกิตติภูมิ บัวหอม                       
66021040008 นายกิติศักดิ์ กิติลาภ                       
76021040010 นายคุณากร จันทกรณ์                       
86021040011 นางสาวจรัญญา สุระนัย                       
96021040013 นายจักรพันธ์ อ่อนเทศ                       
106021040015 นายชิษณุพงศ์ สาลี                       
116021040016 นายฐิรพรรษ ปัจจุสนันท์                       
126021040018 นายณัฐกิตติ์ พิมพ์หมื่น                       
136021040019 นายณัฐพงษ์ อภัยวงศ์                       
146021040020 นายณัฐพล ปะตาทะโย                       
156021040021 นายทรงธรรม คุณธนปิยกุล                       
166021040083 นายสุภชีพ สีดา                       
176021040085 นายสุรชัย บุญเจริญ                       
186021040086 นายอนุรุจ สารคุณ                       
196021040087 นายอภิชัย มูลจิตร์                       
206021040103 นายปิยวัฒน์ สวนหมาก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021040022 นายทรงสิทธิ์ มณีจันทร์                       
26021040023 นายทศพล พรมมา                       
36021040025 นายกรกฏ วันทะวงษ์                       
46021040026 นายธณาวัช มะลิวงษ์                       
56021040028 นายธนวิทย์ นนทะสร                       
66021040029 นายธนสรณ์ ทัศบุตร                       
76021040030 นายธนา วิสุงเร                       
86021040031 นายธราดล จันทะพันธ์                       
96021040032 นายธีรธรรม ครองบุญ                       
106021040033 นายธีรพล ละมุล                       
116021040034 นายธีรพัฒน์ อิ่มเต็ม                       
126021040035 นายธีรภัทร พิศเพ็ง                       
136021040036 นายธีรวัฒน์ ประทุมมา                       
146021040037 นายธีรวัฒน์ รัตนา                       
156021040038 นายธีรศักดิ์ โภชน์ฉิมพลี                       
166021040039 นายธีระศักดิ์ ชาวนา                       
176021040040 นายธีรายุทธ มะลิ                       
186021040041 นายธีรเทพ ลันดา                       
196021040090 นายอรรถพล ปัญจา                       
206021040091 นายอัครชัย ลอยฟ้า                       
216021040092 นายอานุพงษ์ ขันคำ                       
226021040104 นายวรวิทย์ แซ่เจิ้ง                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )