วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021040001 นางสาวกรกช จันทรัตน์                       
26021040002 นายกฤษฎาวุฒิ เพชรคง                       
36021040003 นายกฤษณพงศ์ ดลสุข                       
46021040004 นายกัญจน์ แฝงเพชร                       
56021040006 นายกิตติภูมิ บัวหอม                       
66021040007 นายกิตติศักดิ์ พิมพ์เพชร                       
76021040008 นายกิติศักดิ์ กิติลาภ                       
86021040009 นางสาวกุลธิดา ถาวร                       
96021040010 นายคุณากร จันทกรณ์                       
106021040011 นางสาวจรัญญา สุระนัย                       
116021040012 นายจักรกฤษณ์ วงศ์ทวี                       
126021040013 นายจักรพันธ์ อ่อนเทศ                       
136021040015 นายชิษณุพงศ์ สาลี                       
146021040016 นายฐิรพรรษ ปัจจุสนันท์                       
156021040018 นายณัฐกิตติ์ พิมพ์หมื่น                       
166021040019 นายณัฐพงษ์ อภัยวงศ์                       
176021040020 นายณัฐพล ปะตาทะโย                       
186021040021 นายทรงธรรม คุณธนปิยกุล                       
196021040083 นายสุภชีพ สีดา                       
206021040084 นางสาวสุภัทชา วรรณทวี                       
216021040085 นายสุรชัย บุญเจริญ                       
226021040086 นายอนุรุจ สารคุณ                       
236021040087 นายอภิชัย มูลจิตร์                       
246021040103 นายปิยวัฒน์ สวนหมาก                       
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021040022 นายทรงสิทธิ์ มณีจันทร์                       
26021040023 นายทศพล พรมมา                       
36021040024 นายทินกร โสพัฒน์                       
46021040025 นายกรกฏ วันทะวงษ์                       
56021040026 นายธณาวัช มะลิวงษ์                       
66021040027 นายธนพล คุณเลิศ                       
76021040028 นายธนวิทย์ นนทะสร                       
86021040029 นายธนสรณ์ ทัศบุตร                       
96021040030 นายธนา วิสุงเร                       
106021040031 นายธราดล จันทะพันธ์                       
116021040032 นายธีรธรรม ครองบุญ                       
126021040033 นายธีรพล ละมุล                       
136021040034 นายธีรพัฒน์ อิ่มเต็ม                       
146021040035 นายธีรภัทร พิศเพ็ง                       
156021040036 นายธีรวัฒน์ ประทุมมา                       
166021040037 นายธีรวัฒน์ รัตนา                       
176021040038 นายธีรศักดิ์ โภชน์ฉิมพลี                       
186021040039 นายธีระศักดิ์ ชาวนา                       
196021040040 นายธีรายุทธ มะลิ                       
206021040041 นายธีรเทพ ลันดา                       
216021040088 นายอรรถพล จันทูล                       
226021040089 นายอรรถพล ธรรมคุณ                       
236021040090 นายอรรถพล ปัญจา                       
246021040091 นายอัครชัย ลอยฟ้า                       
256021040092 นายอานุพงษ์ ขันคำ                       
266021040104 นายวรวิทย์ แซ่เจิ้ง                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )