วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.11     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021040001 นางสาวกรกช จันทรัตน์                       
26021040002 นายกฤษฎาวุฒิ เพชรคง                       
36021040003 นายกฤษณพงศ์ ดลสุข                       
46021040004 นายกัญจน์ แฝงเพชร                       
56021040006 นายกิตติภูมิ บัวหอม                       
66021040007 นายกิตติศักดิ์ พิมพ์เพชร                       
76021040008 นายกิติศักดิ์ กิติลาภ                       
86021040009 นางสาวกุลธิดา ถาวร                       
96021040010 นายคุณากร จันทกรณ์                       
106021040011 นางสาวจรัญญา สุระนัย                       
116021040012 นายจักรกฤษณ์ วงศ์ทวี                       
126021040013 นายจักรพันธ์ อ่อนเทศ                       
136021040015 นายชิษณุพงศ์ สาลี                       
146021040016 นายฐิรพรรษ ปัจจุสนันท์                       
156021040018 นายณัฐกิตติ์ พิมพ์หมื่น                       
166021040019 นายณัฐพงษ์ อภัยวงศ์                       
176021040020 นายณัฐพล ปะตาทะโย                       
186021040021 นายทรงธรรม คุณธนปิยกุล                       
196021040083 นายสุภชีพ สีดา                       
206021040084 นางสาวสุภัทชา วรรณทวี                       
216021040085 นายสุรชัย บุญเจริญ                       
226021040086 นายอนุรุจ สารคุณ                       
236021040087 นายอภิชัย มูลจิตร์                       
246021040103 นายปิยวัฒน์ สวนหมาก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )