วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.12     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021040022 นายทรงสิทธิ์ มณีจันทร์                       
26021040023 นายทศพล พรมมา                       
36021040024 นายทินกร โสพัฒน์                       
46021040025 นายกรกฏ วันทะวงษ์                       
56021040026 นายธณาวัช มะลิวงษ์                       
66021040027 นายธนพล คุณเลิศ                       
76021040028 นายธนวิทย์ นนทะสร                       
86021040029 นายธนสรณ์ ทัศบุตร                       
96021040030 นายธนา วิสุงเร                       
106021040031 นายธราดล จันทะพันธ์                       
116021040032 นายธีรธรรม ครองบุญ                       
126021040033 นายธีรพล ละมุล                       
136021040034 นายธีรพัฒน์ อิ่มเต็ม                       
146021040035 นายธีรภัทร พิศเพ็ง                       
156021040036 นายธีรวัฒน์ ประทุมมา                       
166021040037 นายธีรวัฒน์ รัตนา                       
176021040038 นายธีรศักดิ์ โภชน์ฉิมพลี                       
186021040039 นายธีระศักดิ์ ชาวนา                       
196021040040 นายธีรายุทธ มะลิ                       
206021040041 นายธีรเทพ ลันดา                       
216021040088 นายอรรถพล จันทูล                       
226021040089 นายอรรถพล ธรรมคุณ                       
236021040090 นายอรรถพล ปัญจา                       
246021040091 นายอัครชัย ลอยฟ้า                       
256021040092 นายอานุพงษ์ ขันคำ                       
266021040104 นายวรวิทย์ อ่อนสีทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )