วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121040001 นายกรกฎ ม่วงทอง                       
26121040002 นายกฤติพงศ์ นันทะวงศ์                       
36121040003 นายกิตตินันท์ อายุวงศ์                       
46121040004 นางสาวกุลณัฐ หมายมั่น                       
56121040005 นายคมสันต์ พอใจ                       
66121040006 นายจิรกร ศรีชัย                       
76121040007 นายจีรพัฒน์ สมบัติ                       
86121040008 นายจีรวัตร เถาว์พรม                       
96121040009 นายจีระศักดิ์ สินนาม                       
106121040010 นายจุลสิทธิ์ หาสุข                       
116121040011 นายชลาวุธ สีหะวงษ์                       
126121040012 นายชาคริต ขนทรัพย์                       
136121040013 นายชาญชัย ลาบึง                       
146121040014 นายญาณโรจน์ จรูญชัย                       
156121040015 นายณรงค์ฤทธิ์ โทนะพันธ์                       
166121040016 นายณัฐพล โพนยาง                       
176121040017 นางสาวณัฐภรณ์ จันทรัตน์                       
186121040018 นายณัฐสิทธิ์ จริยฐิติพงศ์                       
196121040019 นายทักษิณ ภัยวงษ์                       
206121040020 นายธนกฤต สิทธิสาตร์                       
216121040021 นายธนชัย ใยมุง                       
226121040022 นายธนธัช แก้วเกิด                       
236121040023 นายธนวัฒน์ สุทาบุญ                       
246121040093 นายอภิวัฒน์ แจ่มศรี                       
256121040094 นายชุติวัต สาลี                       
266121040098 นายวิษณุ แพงมา                       
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121040024 นายธนันท์พงค์ ไพฑูรย์                       
26121040025 นายธนากร สงค์เมือง                       
36121040026 นายธนาวิชญ์ แขมคำ                       
46121040027 นายธราธร สานนท์                       
56121040028 นายธวัชชัย ช่างแก้ว                       
66121040029 นายธวัชชัย ทองยุ้น                       
76121040030 นายนนทชัย เผดิม                       
86121040031 นายนิธิทัศน์ สุคะตะ                       
96121040032 นายนิเวศน์ กาญจนชาติ                       
106121040033 นางสาวบัณฑิตา ใยทอง                       
116121040034 นายปกรณ์ ผาสุข                       
126121040035 นายปฏิภาณ ละดาวัลย์                       
136121040036 นายประสิทธิ์ อินทร์ธรรม                       
146121040037 นายปรัชญา ขันคำ                       
156121040038 นายพงศกร เผ้าอาจ                       
166121040039 นายพงศ์ดนัย มูลดับ                       
176121040040 นายพรรวินท์ บุญธรรม                       
186121040041 นายพรหมพิริยะ จำปา                       
196121040042 นายพลวัฒน์ พิมพันธ์                       
206121040043 นางสาวพลอยไพลิน หงษ์อินทร์                       
216121040044 นายพัดยศ ทุมมา                       
226121040045 นายพิเชษฐ์ ภางาม                       
236121040046 นายพีรณัฐ เวทย์ศิริยานันท์                       
246121040095 นายปรมี ศรีแก้ว                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )