วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121040001 นายกรกฎ ม่วงทอง                       
26121040002 นายกฤติพงศ์ นันทะวงศ์                       
36121040003 นายกิตตินันท์ อายุวงศ์                       
46121040004 นางสาวกุลณัฐ หมายมั่น                       
56121040005 นายคมสันต์ พอใจ                       
66121040006 นายจิรกร ศรีชัย                       
76121040009 นายจีระศักดิ์ สินนาม                       
86121040010 นายจุลสิทธิ์ หาสุข                       
96121040011 นายชลาวุธ สีหะวงษ์                       
106121040013 นายชาญชัย ลาบึง                       
116121040014 นายญาณโรจน์ จรูญชัย                       
126121040015 นายณรงค์ฤทธิ์ โทนะพันธ์                       
136121040016 นายณัฐพล โพนยาง                       
146121040017 นางสาวณัฐภรณ์ จันทรัตน์                       
156121040019 นายทักษิณ ภัยวงษ์                       
166121040021 นายธนชัย ใยมุง                       
176121040022 นายธนธัช แก้วเกิด                       
186121040023 นายธนวัฒน์ สุทาบุญ                       
196121040093 นายอภิวัฒน์ แจ่มศรี                       
206121040098 นายวิษณุ แพงมา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121040025 นายธนากร สงค์เมือง                       
26121040026 นายธนาวิชญ์ แขมคำ                       
36121040028 นายธวัชชัย ช่างแก้ว                       
46121040030 นายนนทชัย เผดิม                       
56121040031 นายนิธิทัศน์ สุคะตะ                       
66121040032 นายนิเวศน์ กาญจนชาติ                       
76121040033 นางสาวบัณฑิตา ใยทอง                       
86121040034 นายปกรณ์ ผาสุข                       
96121040036 นายประสิทธิ์ อินทร์ธรรม                       
106121040037 นายปรัชญา ขันคำ                       
116121040038 นายพงศกร เผ้าอาจ                       
126121040039 นายพงศ์ดนัย มูลดับ                       
136121040040 นายพรรวินท์ บุญธรรม                       
146121040041 นายพรหมพิริยะ จำปา                       
156121040042 นายพลวัฒน์ พิมพันธ์                       
166121040043 นางสาวพลอยไพลิน หงษ์อินทร์                       
176121040044 นายพัดยศ ทุมมา                       
186121040046 นายพีรณัฐ เวทย์ศิริยานันท์                       
196121040095 นายปรมี ศรีแก้ว                       
206121040099 นายบุญมี สีหมอก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )