วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121040047 นายพูนผล ตากิ่มนอก                       
26121040048 นายภัทรพล ขันเงิน                       
36121040050 นายภาสกร สุขเข้ม                       
46121040051 นายมงคล ตากิ่มนอก                       
56121040052 นายมนต์สิทธิ์ มังษา                       
66121040053 นายรัชวุฒิ สุหงษา                       
76121040054 นายวรวัฒน์ เพ็งภา                       
86121040055 นายวรวุฒิ ธรรมนิยม                       
96121040056 นายวรินทร์ ภูจิตต์ทอง                       
106121040057 นายวารินทร์ พรหมมาดวง                       
116121040058 นายวิทวัส ไชยโคตร                       
126121040059 นายวีรภาพ ไชยโคตร                       
136121040060 นายวุฒิพงษ์ ทองปาน                       
146121040061 นายศิรชัช ปุ๋ยกระโทก                       
156121040064 นายศุภกร คมขำ                       
166121040065 นายศุภโชค บุญธรรม                       
176121040066 นายศุภโชค เรืองขจิตร                       
186121040068 นายสืบพงษ์ ห้องนครบุรี                       
196121040069 นางสาวสุกัญญา บุญส่ง                       
206121040096 นายปิยะณัฐ พัดทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121040070 นายสุธี กัณทะพันธ์                       
26121040071 นายสุรชัย สาระชาติ                       
36121040073 นายหยกฟ้า วรรณแก้ว                       
46121040074 นายอดิศร สากล                       
56121040077 นายอภิชาติ สมบัติมาก                       
66121040078 นายอภิชิต วงษ์ทอง                       
76121040079 นายอภินันท์ ป้องกัน                       
86121040080 นายอภิรักษ์ ศรีรักษา                       
96121040081 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์งาม                       
106121040082 นางสาวอรทัย คำตา                       
116121040083 นายอรรถพร ศิรินัย                       
126121040084 นางสาวอริสา แซ่จัง                       
136121040085 นายอิทธิศักดิ์ เผื่อแผ่                       
146121040087 นายอุดมศักดิ์ ทิพย์ชาติ                       
156121040088 นายเจษฎา ชูพงศ์                       
166121040089 นายเจษฎากร อินทรากอง                       
176121040090 นายเมธา ชาวนา                       
186121040091 นายเอกชัย จุลศรี                       
196121040094 นายชุติวัต สาลี                       
206121040097 นายอภิวัฒน์ แย้มยิ้ม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )