วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.13     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021040005 นายกัมพล คนอยู่                       
26021040043 นายนันทวัฒน์ จันทร์มนตรี                       
36021040044 นายนันทวัฒน์ พุฒิพัฒน์                       
46021040045 นายนิรุทธ์ พันธ์แก่น                       
56021040046 นายบุรพัฒน์ มั่นหมาย                       
66021040047 นายประหยัด บัวจูม                       
76021040049 นายปิยณัฐ สกุลแก้ว                       
86021040050 นายปิยวัฒน์ จันละพันธ์                       
96021040051 นายปิยวัฒน์ อินทะจิต                       
106021040052 นายปิยะพงษ์ พุ่มไม้                       
116021040053 นายผดุงพล ธรรมคุณ                       
126021040054 นายพงศกร หงษ์กลาง                       
136021040055 นายพงศ์ศิริ สิมตะมะ                       
146021040056 นางสาวพรชิตา โคนาบาล                       
156021040057 นายพิณพิชิต คำพันธ์                       
166021040058 นายภัควัฒน์ พิศวงค์                       
176021040059 นายภาคภูมิ พลนำ                       
186021040060 นายภาณุพงค์ ดาบจันทร์                       
196021040061 นายภานุวัฒน์ ศรีเสมอ                       
206021040062 นายภูริวัฒน์ จันทร์ส่อง                       
216021040094 นายเกรียงไกร จันดวง                       
226021040095 นายเกษม มานะ                       
236021040096 นายเกียรติศักดิ์ แสนดวง                       
246021040097 นายเจตริน เพียซ้าย                       
256021040105 นายชาญวุฒิ จันทร์หลง                       
266021040106 นายไพรัช ชิณพันธ์                       
276021040110 นางสาวจันทกานต์ วรรณทวี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )