วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021040005 นายกัมพล คนอยู่                       
26021040043 นายนันทวัฒน์ จันทร์มนตรี                       
36021040044 นายนันทวัฒน์ พุฒิพัฒน์                       
46021040045 นายนิรุทธ์ พันธ์แก่น                       
56021040046 นายบุรพัฒน์ มั่นหมาย                       
66021040047 นายประหยัด บัวจูม                       
76021040049 นายปิยณัฐ สกุลแก้ว                       
86021040050 นายปิยวัฒน์ จันละพันธ์                       
96021040051 นายปิยวัฒน์ อินทะจิต                       
106021040052 นายปิยะพงษ์ พุ่มไม้                       
116021040053 นายผดุงพล ธรรมคุณ                       
126021040054 นายพงศกร หงษ์กลาง                       
136021040055 นายพงศ์ศิริ สิมตะมะ                       
146021040056 นางสาวพรชิตา โคนาบาล                       
156021040057 นายพิณพิชิต คำพันธ์                       
166021040058 นายภัควัฒน์ พิศวงค์                       
176021040059 นายภาคภูมิ พลนำ                       
186021040060 นายภาณุพงค์ ดาบจันทร์                       
196021040061 นายภานุวัฒน์ ศรีเสมอ                       
206021040062 นายภูริวัฒน์ จันทร์ส่อง                       
216021040094 นายเกรียงไกร จันดวง                       
226021040095 นายเกษม มานะ                       
236021040096 นายเกียรติศักดิ์ แสนดวง                       
246021040097 นายเจตริน เพียซ้าย                       
256021040105 นายชาญวุฒิ จันทร์หลง                       
266021040106 นายไพรัช ชิณพันธ์                       
276021040110 นางสาวจันทกานต์ วรรณทวี                       
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021040063 นายภูวนาถ จันโท                       
26021040064 นายยศธร สามคผล                       
36021040065 นายยุทธนา สีดาหาญ                       
46021040066 นายรัชชานนท์ อินธิเดช                       
56021040067 นางสาวรัชฎาพร รสหอม                       
66021040068 นายรุจน์ติกรณ์ สามทอง                       
76021040069 นางสาววัชรียา ทองไส                       
86021040071 นายวุฒิพงษ์ ศรีบาลเหนือ                       
96021040072 นายศราวุฒิ เกษมะณีย์                       
106021040073 นายศริรันดน์ คำทะ                       
116021040074 นายศักดินา สมบัติวงศ์                       
126021040075 นายศุภณัฐ นาจำปา                       
136021040076 นายสรศักดิ์ ศักดิ์สูง                       
146021040077 นายสวัสดิกาล อุทรพันธ์                       
156021040078 นายสันติสุข ขาวหอมกลิ่น                       
166021040079 นายสิทธิกร ศรีอินทร์                       
176021040080 นายสิทธิศักดิ์ จิตโชติ                       
186021040081 นายสุทธิพงศ์ ก้อนแก้ว                       
196021040082 นายสุทธิวงศ์ สายเพชร                       
206021040098 นายเฉลิมมงคล ศิลาวรรณ                       
216021040099 นายเชาว์นวรรธณ์ จันทร์ฟ้าเลื่อม                       
226021040100 นายเดชณรงค์ จันทะวงศ์                       
236021040101 นายเด่นชัย บัวเผือน                       
246021040102 นางสาวเพ็ญนภา พวงศรี                       
256021040107 นายธนากร ตันสมรส                       
266021040108 นายบูรพา โพธิ์กระสังข์                       
276021040109 นายสิทธิชัย สายสุนา                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )