วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.14     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021040063 นายภูวนาถ จันโท                       
26021040064 นายยศธร สามคผล                       
36021040065 นายยุทธนา สีดาหาญ                       
46021040066 นายรัชชานนท์ อินธิเดช                       
56021040067 นางสาวรัชฎาพร รสหอม                       
66021040068 นายรุจน์ติกรณ์ สามทอง                       
76021040069 นางสาววัชรียา ทองไส                       
86021040071 นายวุฒิพงษ์ ศรีบาลเหนือ                       
96021040072 นายศราวุฒิ เกษมะณีย์                       
106021040073 นายศริรันดน์ คำทะ                       
116021040074 นายศักดินา สมบัติวงศ์                       
126021040075 นายศุภณัฐ นาจำปา                       
136021040076 นายสรศักดิ์ ศักดิ์สูง                       
146021040077 นายสวัสดิกาล อุทรพันธ์                       
156021040078 นายสันติสุข ขาวหอมกลิ่น                       
166021040079 นายสิทธิกร ศรีอินทร์                       
176021040080 นายสิทธิศักดิ์ จิตโชติ                       
186021040081 นายสุทธิพงศ์ ก้อนแก้ว                       
196021040082 นายสุทธิวงศ์ สายเพชร                       
206021040098 นายเฉลิมมงคล ศิลาวรรณ                       
216021040099 นายเชาว์นวรรธณ์ จันทร์ฟ้าเลื่อม                       
226021040100 นายเดชณรงค์ จันทะวงศ์                       
236021040101 นายเด่นชัย บัวเผือน                       
246021040102 นางสาวเพ็ญนภา พวงศรี                       
256021040107 นายธนากร ตันสมรส                       
266021040108 นายบูรพา โพธิ์กระสังข์                       
276021040109 นายสิทธิชัย สายสุนา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )