วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.23
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021040005 นายกัมพล คนอยู่                       
26021040043 นายนันทวัฒน์ จันทร์มนตรี                       
36021040044 นายนันทวัฒน์ พุฒิพัฒน์                       
46021040045 นายนิรุทธ์ พันธ์แก่น                       
56021040046 นายบุรพัฒน์ มั่นหมาย                       
66021040047 นายประหยัด บัวจูม                       
76021040049 นายปิยณัฐ สกุลแก้ว                       
86021040051 นายปิยวัฒน์ อินทะจิต                       
96021040052 นายปิยะพงษ์ พุ่มไม้                       
106021040053 นายผดุงพล ธรรมคุณ                       
116021040054 นายพงศกร หงษ์กลาง                       
126021040055 นายพงศ์ศิริ สิมตะมะ                       
136021040056 นางสาวพรชิตา โคนาบาล                       
146021040057 นายพิณพิชิต คำพันธ์                       
156021040058 นายภัควัฒน์ พิศวงค์                       
166021040059 นายภาคภูมิ พลนำ                       
176021040060 นายภาณุพงค์ ดาบจันทร์                       
186021040061 นายภานุวัฒน์ ศรีเสมอ                       
196021040062 นายภูริวัฒน์ จันทร์ส่อง                       
206021040094 นายเกรียงไกร จันดวง                       
216021040095 นายเกษม มานะ                       
226021040096 นายเกียรติศักดิ์ แสนดวง                       
236021040097 นายเจตริน เพียซ้าย                       
246021040110 นางสาวจันทกานต์ วรรณทวี                       
                        
                        
  ปวช.2 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.24
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021040063 นายภูวนาถ จันโท                       
26021040064 นายยศธร สามคผล                       
36021040065 นายยุทธนา สีดาหาญ                       
46021040066 นายรัชชานนท์ อินธิเดช                       
56021040067 นางสาวรัชฎาพร รสหอม                       
66021040068 นายรุจน์ติกรณ์ สามทอง                       
76021040069 นางสาววัชรียา ทองไส                       
86021040071 นายวุฒิพงษ์ ศรีบาลเหนือ                       
96021040073 นายศริรันดน์ คำทะ                       
106021040075 นายศุภณัฐ นาจำปา                       
116021040076 นายสรศักดิ์ ศักดิ์สูง                       
126021040077 นายสวัสดิกาล อุทรพันธ์                       
136021040078 นายสันติสุข ขาวหอมกลิ่น                       
146021040080 นายสิทธิศักดิ์ จิตโชติ                       
156021040081 นายสุทธิพงศ์ ก้อนแก้ว                       
166021040082 นายสุทธิวงศ์ สายเพชร                       
176021040099 นายเชาว์นวรรธณ์ จันทร์ฟ้าเลื่อม                       
186021040100 นายเดชณรงค์ จันทะวงศ์                       
196021040101 นายเด่นชัย บัวเผือน                       
206021040102 นางสาวเพ็ญนภา พวงศรี                       
216021040107 นายธนากร ตันสมรส                       
226021040108 นายบูรพา โพธิ์กระสังข์                       
236021040109 นายสิทธิชัย สายสุนา                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )