วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.33
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15821040061 นายธนพัฒน์ พุฒพันธ์                       
25821040062 นายสกล แววพรมราช                       
35821040063 นายกิตติพงษ์ ภักดี                       
45821040067 นายณัฐวุฒิ มณีกรรณ                       
55821040068 นายวัชรเดช สังข์พันธ์                       
65821040069 นายทรงภพ นรสิงห์                       
75821040071 นายกฤษณะ นามวงษ์                       
85821040072 นายวัลลภ ดอกดวน                       
95821040074 นายทักษิณ แก้วพิลา                       
105821040075 นายกันต์กฤต สังฆพรม                       
115821040078 นายวันชนะ นกสง่า                       
125821040081 นายบวรยศ เวชกามา                       
135821040083 นายสุริยา ภูมิลำเนา                       
145821040084 นายสดุดี แฉกอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.34
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15821040085 นายศุภกิตติ์ หาโล๊ะ                       
25821040091 นายเจษฎา ห่อทรัพย์                       
35821040092 นายอภิชาติ รุ่งแสง                       
45821040093 นายธนวัฒน์ บุญทาทอง                       
55821040096 นายอรรถสิทธิ์ ศาสตร์ประเสริฐ                       
65821040098 นายเกริกชัย นาคนวน                       
75821040100 นายไตรราช แขกศิริ                       
85821040107 นายศราวุฒิ เภาพาด                       
95821040108 นายเฉลิมชัย ห่อทรัพย์                       
105821040109 นายสุทธินันท์ อาสนสุวรรณ                       
115821040110 นายพัฒนศักดิ์ วงษ์คำ                       
125821040112 นายบวรสิทธิ์ กันยาบุตร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )