วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.33
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15921040054 นายพันกร ใจโชติ                       
25921040057 นายพีรณัฐ ทองมนต์                       
35921040058 นายพีรวัฒน์ จันดาลี                       
45921040059 นายภัควัต ประมวล                       
55921040061 นายภานุพงศ์ ธรรมวัตร                       
65921040063 นายภาสกร ศรีโสดา                       
75921040064 นายภูมินฤทธิ์ โสพันธ์                       
85921040065 นายมงคล พุทธรักษ์                       
95921040066 นายรณชัย กลำเงิน                       
105921040067 นางสาวรัชนี รัตนะวัน                       
115921040068 นายศุภกฤต สาสังข์                       
125921040069 นายวราวุธ ศรีจันทร์                       
135921040070 นายวรเชษฐ์ ถนอมทรัพย์                       
145921040071 นายวัชรพล บุตรตา                       
155921040073 นายวัลลพ บุญมา                       
165921040074 นายวายุกร วรรณทวี                       
175921040076 นายวีรภัทร ศรีบาล                       
185921040078 นายศรานุวัฒน์ จิตมั่น                       
195921040079 นายศิริโชคย์ จิตรมั่น                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.34
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15921040080 นายศุภกิตติ์ สุภาพ                       
25921040081 นายศุภฤกษ์ สิงห์เทพ                       
35921040082 นายศุภโชค เสน่หา                       
45921040083 นายสมชาย พงษ์สุวรรณ                       
55921040084 นายสหภาพ เกษรชื่น                       
65921040085 นายสหรัฐ สารศรี                       
75921040086 นายสหรัถ ชูพุทธพงษ์                       
85921040087 นายสิทธิศักดิ์ ลีลาศ                       
95921040088 นายสิรดนัย ฟองอ่อน                       
105921040089 นายสุธรรม วรรณทวี                       
115921040090 นายสุรัตน์ อริกุล                       
125921040092 นางสาวหทัยรัตน์ ศิลาเณร                       
135921040093 นายอดิศักดิ์ ระยับศรี                       
145921040094 นายอนันต์ พรมตา                       
155921040095 นายอนุชิต ใชยาฤทธิ์                       
165921040096 นายอภิชาติ สาบุตร                       
175921040097 นายอริยะ ลาเลิศ                       
185921040098 นายเกียรติพล มนสิมา                       
195921040099 นายเกียรติศักดิ์ บุญหวาน                       
205921040100 นายเจษฎา วงษ์สุพรรณ                       
215921040101 นายเฉลิมชัย ทองคำ                       
225921040102 นายเทวา สิมแสน                       
235921040103 นายเพิ่มผล ลำเฟือย                       
245921040104 นายเริงชัย ค้องอ้อย                       
255921040105 นายไวยากรณ์ ดอนเหลือม                       
265921040106 นายชาญชัย สายเงิน                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )