วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021050001 นางสาวกวินทรา ดวงมาลา                       
26021050002 นางสาวกัญญารัตน์ สมพงษ์                       
36021050003 นางสาวกานต์สิริ วงค์แก้ว                       
46021050004 นายกิตติศักดิ์ รักถนอม                       
56021050005 นางสาวขวัญจิรา เชื้อกล้า                       
66021050006 นายคมกิตติ์ สุขโต                       
76021050007 นายจิรยุทธ เงินจันทร์                       
86021050008 นายจิรวัฒน์ สมสาย                       
96021050009 นายจีระศักดิ์ บุญประเสริฐ                       
106021050011 นายชนกานต์ นาครินทร์                       
116021050012 นายชาญวิทย์ ใจซื่อ                       
126021050013 นายชิณวัตร งอมสงัด                       
136021050015 นางสาวชุติยาภา สุดสังข์                       
146021050017 นายณัฐวุฒิ สัจจะบาล                       
156021050019 นายตันติกร ศรีมงคล                       
166021050020 นายตันติกร เสียงใส                       
176021050081 นายอภิเดช ขันที                       
186021050082 นายอภิเดช พลธรรม                       
196021050083 นางสาวอรชร จันทกรณ์                       
206021050084 นางสาวอรัญญา สะราคำ                       
216021050085 นางสาวอริญา รุดบุญ                       
226021050091 นางสาวอุไรพร อัตแป                       
236021050102 นายณัฐพล อักษร                       
246021050105 นายชิษณุพงศ์ มาตยารักษ์                       
256021050110 นายจิรศักดิ์ คำมา                       
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021050022 นายธนากร พงค์พีระ                       
26021050023 นายธนาธร สุริเย                       
36021050024 นายธวัชชัย ฉิมบุญ                       
46021050025 นายธวัชชัย ฉิมพินิจ                       
56021050028 นายธีรพงศ์ ศรีโพนดวน                       
66021050029 นายธีระวัฒน์ คันศร                       
76021050030 นายนัฐพล รักพรม                       
86021050033 นายนิธิศ ชอบธรรม                       
96021050034 นายปฏิภาณ พันธ์สุยา                       
106021050035 นายปรัชญา ลาฤทธิ์                       
116021050036 นางสาวปลิวลม สิงห์สิทธิ์                       
126021050037 นางสาวพรอนันต์ บุตตะโยธี                       
136021050038 นายพลประสิทธิ์ บุญส่ง                       
146021050039 นายพัชรพล อร่ามเรือง                       
156021050040 นางสาวพันพัสสา บุญยม                       
166021050086 นายอัครพล วงษ์มะณี                       
176021050103 นางสาวจิราวรรณ หาฤทธิ์                       
186021050107 นายสุรวุฒิ คำผง                       
196021050112 นายเกรียงศักดิ์ นวลทอง                       
206021050113 นางสาวกชพรรณ โสดามุข                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )