วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021050001 นางสาวกวินทรา ดวงมาลา                       
26021050002 นางสาวกัญญารัตน์ สมพงษ์                       
36021050003 นางสาวกานต์สิริ วงค์แก้ว                       
46021050004 นายกิตติศักดิ์ รักถนอม                       
56021050005 นางสาวขวัญจิรา เชื้อกล้า                       
66021050006 นายคมกิตติ์ สุขโต                       
76021050007 นายจิรยุทธ เงินจันทร์                       
86021050008 นายจิรวัฒน์ สมสาย                       
96021050009 นายจีระศักดิ์ บุญประเสริฐ                       
106021050010 นางสาวจุฬารัตน์ มังษา                       
116021050011 นายชนกานต์ นาครินทร์                       
126021050012 นายชาญวิทย์ ใจซื่อ                       
136021050013 นายชิณวัตร งอมสงัด                       
146021050015 นางสาวชุติยาภา สุดสังข์                       
156021050016 นายณัฐพงษ์ อ่อมแก้ว                       
166021050017 นายณัฐวุฒิ สัจจะบาล                       
176021050018 นายณัฐวุฒิ เสือชิด                       
186021050019 นายตันติกร ศรีมงคล                       
196021050020 นายตันติกร เสียงใส                       
206021050081 นายอภิเดช ขันที                       
216021050082 นายอภิเดช พลธรรม                       
226021050083 นางสาวอรชร จันทกรณ์                       
236021050084 นางสาวอรัญญา สะราคำ                       
246021050085 นางสาวอริญา รุดบุญ                       
256021050091 นางสาวอุไรพร อัตแป                       
266021050102 นายณัฐพล อักษร                       
276021050105 นายชิษณุพงศ์ มาตยารักษ์                       
286021050110 นายจิรศักดิ์ คำมา                       
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021050021 นายธนวัฒน์ ซื่อตรง                       
26021050022 นายธนากร พงค์พีระ                       
36021050023 นายธนาธร สุริเย                       
46021050024 นายธวัชชัย ฉิมบุญ                       
56021050025 นายธวัชชัย ฉิมพินิจ                       
66021050026 นายธิติวุฒิ สมัครผล                       
76021050027 นายธิรพงษ์ พลอาจ                       
86021050028 นายธีรพงศ์ ศรีโพนดวน                       
96021050029 นายธีระวัฒน์ คันศร                       
106021050030 นายนัฐพล รักพรม                       
116021050032 นายนำโชค ชิณพันธ์                       
126021050033 นายนิธิศ ชอบธรรม                       
136021050034 นายปฏิภาณ พันธ์สุยา                       
146021050035 นายปรัชญา ลาฤทธิ์                       
156021050036 นางสาวปลิวลม สิงห์สิทธิ์                       
166021050037 นางสาวพรอนันต์ บุตตะโยธี                       
176021050038 นายพลประสิทธิ์ บุญส่ง                       
186021050039 นายพัชรพล อร่ามเรือง                       
196021050040 นางสาวพันพัสสา บุญยม                       
206021050086 นายอัครพล วงษ์มะณี                       
216021050087 นายอัจฉริยะ หะสูง                       
226021050088 นายอาทิตย์ พงษ์พิละ                       
236021050089 นางสาวอารีรัตน์ เรืองคำ                       
246021050090 นายอุกฤษฎ์ ระเริง                       
256021050100 นายวสุ พรมศร                       
266021050103 นางสาวจิราวรรณ หาฤทธิ์                       
276021050106 นายธณัฐกิจ ศรีวิศร                       
286021050107 นายสุรวุฒิ คำผง                       
296021050112 นายเกรียงศักดิ์ นวลทอง                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )