วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.11     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021050001 นางสาวกวินทรา ดวงมาลา                       
26021050002 นางสาวกัญญารัตน์ สมพงษ์                       
36021050003 นางสาวกานต์สิริ วงค์แก้ว                       
46021050004 นายกิตติศักดิ์ รักถนอม                       
56021050005 นางสาวขวัญจิรา เชื้อกล้า                       
66021050006 นายคมกิตติ์ สุขโต                       
76021050007 นายจิรยุทธ เงินจันทร์                       
86021050008 นายจิรวัฒน์ สมสาย                       
96021050009 นายจีระศักดิ์ บุญประเสริฐ                       
106021050010 นางสาวจุฬารัตน์ มังษา                       
116021050011 นายชนกานต์ นาครินทร์                       
126021050012 นายชาญวิทย์ ใจซื่อ                       
136021050013 นายชิณวัตร งอมสงัด                       
146021050015 นางสาวชุติยาภา สุดสังข์                       
156021050016 นายณัฐพงษ์ อ่อมแก้ว                       
166021050017 นายณัฐวุฒิ สัจจะบาล                       
176021050018 นายณัฐวุฒิ เสือชิด                       
186021050019 นายตันติกร ศรีมงคล                       
196021050020 นายตันติกร เสียงใส                       
206021050081 นายอภิเดช ขันที                       
216021050082 นายอภิเดช พลธรรม                       
226021050083 นางสาวอรชร จันทกรณ์                       
236021050084 นางสาวอรัญญา สะราคำ                       
246021050085 นางสาวอริญา รุดบุญ                       
256021050091 นางสาวอุไรพร อัตแป                       
266021050102 นายณัฐพล อักษร                       
276021050105 นายชิษณุพงศ์ มาตยารักษ์                       
286021050110 นายจิรศักดิ์ คำมา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )