วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121050001 นายกรวิชญ์ โคตรทาลี                       
26121050002 นายกฤษฎา คะรังรัมย์                       
36121050003 นายกฤษฎา มังษา                       
46121050004 นายกฤษณะพงษ์ สงวนงาม                       
56121050005 นายกิจปกรณ์ ขันเขตต์                       
66121050006 นายกิตติ สุขสำราญ                       
76121050007 นายกิตติภูมิ สาอุตม์                       
86121050008 นายก้องภพ จันทร์เขียว                       
96121050009 นางสาวขวัญจิรา เถาว์พรม                       
106121050010 นางสาวคณิตตา ชาติมนตรี                       
116121050011 นายครุฑธาณัง ปานล้ำเลิศ                       
126121050012 นายจรัส สุดสังข์                       
136121050013 นายจักรพันธ์ ขันติวงษ์                       
146121050014 นายจักรรินทร์ เอกศิริ                       
156121050015 นางสาวจิรวรรณ พึ่งแก้ว                       
166121050016 นางสาวชญานิน สมพานเพียง                       
176121050017 นายชัยมงคล ภิญโย                       
186121050018 นายชาตรี บุญเล็ก                       
196121050019 นายฐิติพงศ์ เกตะสิทธิ์                       
206121050020 นางสาวณัฐธิชา นักพรม                       
216121050021 นายณัฐพล ราษี                       
226121050022 นายณัฐวรรธน์ ขุนเศรษฐี                       
236121050023 นายณัฐวุฒิ พรมลา                       
246121050024 นายณัฐวุฒิ พุทธานุ                       
256121050025 นายทนง ทูลภิรมย์                       
266121050026 นายธนทัต มีช้าง                       
276121050103 นายณัฐชัย ไก่แก้ว                       
286121050104 นายอานนท์ ศรีสุริยพันธ์                       
296121050105 นายเจษฎากรณ์ เจนเชี่ยวชาญ                       
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121050027 นายธนบดี อินตะนัย                       
26121050028 นายธนพล เนื้อทอง                       
36121050029 นายธนภูมิ สงสาร                       
46121050030 นายธนวัฒน์ บุติพันดา                       
56121050031 นายธนัฐ ถาจันทา                       
66121050032 นายธนากร แก้วเกิด                       
76121050033 นายธรณ์ธันย์ ปะกายะ                       
86121050034 นายธีรภัทร ทองทิพที                       
96121050035 นายธีรวัฒน์ ตามบุญ                       
106121050036 นายนพเก้า รับช่วง                       
116121050037 นางสาวนภัสสร จันทาคีลี                       
126121050038 นายนรเศรษฐ์ ชูชื่น                       
136121050039 นายนันทพงศ์ นามโคตร                       
146121050040 นางสาวปนัดดา ธรรมธร                       
156121050041 นายประพจน์ แสงตะวัน                       
166121050042 นายปัญญา ศรีสังขาล                       
176121050043 นายพงศธร ศรีมุม                       
186121050044 นายพัชรดนัย หินแก้ว                       
196121050045 นายพิชิตชัย โพธิ์วัน                       
206121050046 นายพิพัฒน์ แก้วคง                       
216121050047 นายพีระพง ศิลสัตย์                       
226121050048 นายพุฒิพงศ์ พิทักษา                       
236121050049 นายพูนศักดิ์ สมุนไพร                       
246121050050 นายภาณุกร หมื่นสวัสดิ์                       
256121050051 นายภาณุพงศ์ เพียรพานิช                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )