วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021050021 นายธนวัฒน์ ซื่อตรง                       
26021050022 นายธนากร พงค์พีระ                       
36021050023 นายธนาธร สุริเย                       
46021050024 นายธวัชชัย ฉิมบุญ                       
56021050025 นายธวัชชัย ฉิมพินิจ                       
66021050026 นายธิติวุฒิ สมัครผล                       
76021050027 นายธิรพงษ์ พลอาจ                       
86021050028 นายธีรพงศ์ ศรีโพนดวน                       
96021050029 นายธีระวัฒน์ คันศร                       
106021050030 นายนัฐพล รักพรม                       
116021050031 นายนัทธพงศ์ มีเพ็ชร                       
126021050032 นายนำโชค ชิณพันธ์                       
136021050033 นายนิธิศ ชอบธรรม                       
146021050034 นายปฏิภาณ พันธ์สุยา                       
156021050035 นายปรัชญา ลาฤทธิ์                       
166021050036 นางสาวปลิวลม สิงห์สิทธิ์                       
176021050037 นางสาวพรอนันต์ บุตตะโยธี                       
186021050038 นายพลประสิทธิ์ บุญส่ง                       
196021050039 นายพัชรพล อร่ามเรือง                       
206021050040 นางสาวพันพัสสา บุญยม                       
216021050086 นายอัครพล วงษ์มะณี                       
226021050087 นายอัจฉริยะ หะสูง                       
236021050088 นายอาทิตย์ พงษ์พิละ                       
246021050089 นางสาวอารีรัตน์ เรืองคำ                       
256021050090 นายอุกฤษฎ์ ระเริง                       
266021050100 นายวสุ พรมศร                       
276021050103 นางสาวจิราวรรณ หาฤทธิ์                       
286021050106 นายธณัฐกิจ ศรีวิศร                       
296021050107 นายสุรวุฒิ คำผง                       
306021050112 นายเกรียงศักดิ์ นวลทอง                       
316021050113 นางสาวกชพรรณ โสดามุข                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )