วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021050041 นายพีรพัฒน์ คำเหลือ                       
26021050042 นายพีระพงศ์ คำเหลืองดี                       
36021050043 นายพีระพงษ์ พบสมัย                       
46021050044 นางสาวภัชราพา รมพึง                       
56021050045 นางสาวภัทราวดี คำภา                       
66021050046 นายภาณุชิต อุทัยเลี้ยง                       
76021050047 นายภาสกร พัฒนาอนุสรณ์                       
86021050049 นายภูเบศ พรมรังศรี                       
96021050050 นายรชต อินทา                       
106021050051 นายรัฐพงษ์ โพธิสาร                       
116021050052 นายราชัน ศรีเมือง                       
126021050053 นางสาวรุจิรา บังทอง                       
136021050054 นายวรภพ หร่อยดา                       
146021050055 นายวรากร ภาคพรม                       
156021050056 นายวัชรพล ชูรัตน์                       
166021050057 นายวายุภักษ์ ศรีโพนดวน                       
176021050058 นายวิชัย แต้มทอง                       
186021050059 นางสาววิลัดดา คงมงคล                       
196021050060 นายวุฒิพงษ์ อินทร์บุตร                       
206021050092 นายอโนชา สารภาพ                       
216021050093 นายเจษฎา พงอุดทา                       
226021050094 นายเดชา ไชยา                       
236021050095 นางสาวเปรมวดี จำวัน                       
246021050104 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
256021050108 นางสาวนภัสภรณ์ พูลแก้ว                       
266021050109 นางสาววรียา วงค์แจ้ง                       
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021050061 นายศรายุทธ ปัญญาคม                       
26021050062 นางสาวศิริรุ่ง วงศ์ทวี                       
36021050063 นายศิริษาโรจน์ สีสัน                       
46021050064 นายสิทธิกร พันธุชาติ                       
56021050065 นายสิทธินันท์ สังวรณ์                       
66021050066 นางสาวสุดารินทร์ ท่วงที                       
76021050067 นางสาวสุทธิดา ขุมคำ                       
86021050068 นายสุธี จิตโชติ                       
96021050069 นางสาวสุภัทรา ปัญญานี                       
106021050070 นางสาวสุรีรัตน์ ตาลดง                       
116021050071 นายสุรเชษฐ์ ธรรมสูน                       
126021050072 นายชาญณรงค์ อุ่นคำ                       
136021050073 นายอนาวิน อนันตสุข                       
146021050074 นายอภิชาติ อินทะโล                       
156021050075 นายอภิชาติ เพชรดี                       
166021050076 นายอภิรัตน์ บริบูรณ์                       
176021050077 นายอภิราช บุติพันดา                       
186021050078 นายอภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์                       
196021050079 นายอภิศักดิ์ สำเนียงนวล                       
206021050080 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์อุไร                       
216021050096 นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์จอม                       
226021050097 นายเอกชัย จันภักดี                       
236021050098 นายโสภณัฐ พุทธานุ                       
246021050099 นายใสสุดบุษราคัม ชุมชะ                       
256021050100 นายวสุ พรมศร                       
266021050101 นายกิตติพงษ์ ท่อไทยสงค์                       
276021050111 นางสาวจุฑามาศ ก้อนนาค                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )