วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021050041 นายพีรพัฒน์ คำเหลือ                       
26021050042 นายพีระพงศ์ คำเหลืองดี                       
36021050043 นายพีระพงษ์ พบสมัย                       
46021050044 นางสาวภัชราพา รมพึง                       
56021050045 นางสาวภัทราวดี คำภา                       
66021050047 นายภาสกร พัฒนาอนุสรณ์                       
76021050049 นายภูเบศ พรมรังศรี                       
86021050050 นายรชต อินทา                       
96021050051 นายรัฐพงษ์ โพธิสาร                       
106021050052 นายราชัน ศรีเมือง                       
116021050054 นายวรภพ หร่อยดา                       
126021050055 นายวรากร ภาคพรม                       
136021050056 นายวัชรพล ชูรัตน์                       
146021050057 นายวายุภักษ์ ศรีโพนดวน                       
156021050058 นายวิชัย แต้มทอง                       
166021050059 นางสาววิลัดดา คงมงคล                       
176021050060 นายวุฒิพงษ์ อินทร์บุตร                       
186021050092 นายอโนชา สารภาพ                       
196021050093 นายเจษฎา พงอุดทา                       
206021050104 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
216021050108 นางสาวนภัสภรณ์ พูลแก้ว                       
226021050109 นางสาววรียา วงค์แจ้ง                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021050061 นายศรายุทธ ปัญญาคม                       
26021050062 นางสาวศิริรุ่ง วงศ์ทวี                       
36021050063 นายศิริษาโรจน์ สีสัน                       
46021050065 นายสิทธินันท์ สังวรณ์                       
56021050067 นางสาวสุทธิดา ขุมคำ                       
66021050068 นายสุธี จิตโชติ                       
76021050069 นางสาวสุภัทรา ปัญญานี                       
86021050071 นายสุรเชษฐ์ ธรรมสูน                       
96021050072 นายชาญณรงค์ อุ่นคำ                       
106021050074 นายอภิชาติ อินทะโล                       
116021050076 นายอภิรัตน์ บริบูรณ์                       
126021050077 นายอภิราช บุติพันดา                       
136021050079 นายอภิศักดิ์ สำเนียงนวล                       
146021050080 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์อุไร                       
156021050096 นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์จอม                       
166021050097 นายเอกชัย จันภักดี                       
176021050099 นายใสสุดบุษราคัม ชุมชะ                       
186021050111 นางสาวจุฑามาศ ก้อนนาค                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )