วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121050052 นายภานุวัฒน์ จันทร์อ่อน                       
26121050053 นายภูมิชัย แสงงาม                       
36121050054 นายภูมิภัทร สุกศรี                       
46121050055 นายภูริพัฒน์ วงษ์เจริญ                       
56121050056 นายมนัญชัย ค่ำคูณ                       
66121050057 นายยศพนธ์ ศรีหานารถ                       
76121050058 นางสาวรติมา สายแก้ว                       
86121050060 นายราชันย์ วงษ์ศรี                       
96121050061 นางสาวรุ่งนภา จันทร์สิงห์                       
106121050062 นางสาวฤทัยรักษ์ กัมยิ่ง                       
116121050063 นายวงศ์เจริญ คำแท่ง                       
126121050064 นายวัชรพงศ์ อุทัย                       
136121050065 นายวัชระ มาตนนต์                       
146121050067 นายวันชัย ลาภโต                       
156121050068 นายวิชชากร ขันแก้ว                       
166121050069 นายวิทยา บุญโยธา                       
176121050070 นายวินัย ทองใบศรี                       
186121050071 นายวีรศักดิ์ สุขวิทยี                       
196121050072 นายวีระชัย เกตเกษร                       
206121050073 นายวโรดม ทาโสม                       
216121050074 นายศรายุธ แนวทิว                       
226121050075 นางสาวศิริรัตน์ พุฒพันธ์                       
236121050077 นายศุภกิจ สมาน                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121050004 นายกฤษณะพงษ์ สงวนงาม                       
26121050079 นายศุภณัฐ งามวิลัย                       
36121050080 นายสังคม ดลสุข                       
46121050081 นายสิทธิพงค์ เหลาคำ                       
56121050082 นายสุธาพงษ์ บริบูรณ์                       
66121050083 นายสุพจน์ พันธ์ขาว                       
76121050084 นายสุรศักดิ์ คำโสภา                       
86121050085 นายสุวรรณ โขงรัมย์                       
96121050086 นายสุแก้ว สวนมอญ                       
106121050088 นายอนันต์สมิท งามศิริ                       
116121050089 นายอนุชิต โยธี                       
126121050090 นางสาวอภิญญา บุญมี                       
136121050091 นายอภิสิทธิ์ พรมศร                       
146121050092 นางสาวอรญา คอยพุทธ                       
156121050093 นางสาวอริศรา นุติยากร                       
166121050094 นางสาวอักษร ไชยสุต                       
176121050095 นายอันดา แสงกล้า                       
186121050096 นายอิทธิพล สาตราภัย                       
196121050097 นางสาวเกวลิน สุปัตติ                       
206121050098 นายเจษฎา งามล้วน                       
216121050099 นายเทียนชัย สำรวมใจ                       
226121050100 นางสาวเมตตา บุตรพวง                       
236121050101 นางสาวเสาวลักษณ์ ลอยครบุรี                       
246121050102 นายโชคอนันต์ จิตมั่น                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )