วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021050041 นายพีรพัฒน์ คำเหลือ                       
26021050042 นายพีระพงศ์ คำเหลืองดี                       
36021050043 นายพีระพงษ์ พบสมัย                       
46021050044 นางสาวภัชราพา รมพึง                       
56021050045 นางสาวภัทราวดี คำภา                       
66021050046 นายภาณุชิต อุทัยเลี้ยง                       
76021050047 นายภาสกร พัฒนาอนุสรณ์                       
86021050048 นายภูมินทร์ ควินรัมย์                       
96021050049 นายภูเบศ พรมรังศรี                       
106021050050 นายรชต อินทา                       
116021050051 นายรัฐพงษ์ โพธิสาร                       
126021050052 นายพนมกร ศรีเมือง                       
136021050053 นางสาวรุจิรา บังทอง                       
146021050054 นายวรภพ หร่อยดา                       
156021050055 นายวรากร ภาคพรม                       
166021050056 นายวัชรพล ชูรัตน์                       
176021050057 นายวายุภักษ์ ศรีโพนดวน                       
186021050058 นายวิชัย แต้มทอง                       
196021050059 นางสาววิลัดดา คงมงคล                       
206021050060 นายวุฒิพงษ์ อินทร์บุตร                       
216021050092 นายอโนชา สารภาพ                       
226021050093 นายเจษฎา พงอุดทา                       
236021050094 นายเดชา ไชยา                       
246021050095 นางสาวเปรมวดี จำวัน                       
256021050104 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
266021050108 นางสาวนภัสภรณ์ พูลแก้ว                       
276021050109 นางสาววรียา วงค์แจ้ง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )