วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.14     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021050061 นายศรายุทธ ปัญญาคม                       
26021050062 นางสาวศิริรุ่ง วงศ์ทวี                       
36021050063 นายศิริษาโรจน์ สีสัน                       
46021050064 นายสิทธิกร พันธุชาติ                       
56021050065 นายสิทธินันท์ สังวรณ์                       
66021050066 นางสาวสุดารินทร์ ท่วงที                       
76021050067 นางสาวสุทธิดา ขุมคำ                       
86021050068 นายสุธี จิตโชติ                       
96021050069 นางสาวสุภัทรา ปัญญานี                       
106021050070 นางสาวสุรีรัตน์ ตาลดง                       
116021050071 นายสุรเชษฐ์ ธรรมสูน                       
126021050072 นายชาญณรงค์ อุ่นคำ                       
136021050073 นายอนาวิน อนันตสุข                       
146021050074 นายอภิชาติ อินทะโล                       
156021050075 นายอภิชาติ เพชรดี                       
166021050076 นายอภิรัตน์ บริบูรณ์                       
176021050077 นายอภิราช บุติพันดา                       
186021050078 นายอภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์                       
196021050079 นายอภิศักดิ์ สำเนียงนวล                       
206021050080 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์อุไร                       
216021050096 นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์จอม                       
226021050097 นายเอกชัย จันภักดี                       
236021050098 นายโสภณัฐ พุทธานุ                       
246021050099 นายใสสุดบุษราคัม ชุมชะ                       
256021050101 นายกิตติพงษ์ ท่อไทยสงค์                       
266021050111 นางสาวจุฑามาศ ก้อนนาค                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )