วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121050052 นายภานุวัฒน์ จันทร์อ่อน                       
26121050053 นายภูมิชัย แสงงาม                       
36121050054 นายภูมิภัทร สุกศรี                       
46121050055 นายภูริพัฒน์ วงษ์เจริญ                       
56121050056 นายมนัญชัย ค่ำคูณ                       
66121050057 นายยศพนธ์ ศรีหานารถ                       
76121050058 นางสาวรติมา สายแก้ว                       
86121050059 นางสาวรัตนาภรณ์ เยาวนารถ                       
96121050060 นายราชันย์ วงษ์ศรี                       
106121050061 นางสาวรุ่งนภา จันทร์สิงห์                       
116121050062 นางสาวฤทัยรักษ์ กัมยิ่ง                       
126121050063 นายวงศ์เจริญ คำแท่ง                       
136121050064 นายวัชรพงศ์ อุทัย                       
146121050065 นายวัชระ มาตนนต์                       
156121050066 นายวัชระ เตารัตน์                       
166121050067 นายวันชัย ลาภโต                       
176121050068 นายวิชชากร ขันแก้ว                       
186121050069 นายวิทยา บุญโยธา                       
196121050070 นายวินัย ทองใบศรี                       
206121050071 นายวีรศักดิ์ สุขวิทยี                       
216121050072 นายวีระชัย เกตเกษร                       
226121050073 นายวโรดม ทาโสม                       
236121050074 นายศรายุธ แนวทิว                       
246121050075 นางสาวศิริรัตน์ พุฒพันธ์                       
256121050076 นายศุภกร เถาว์คูณ                       
266121050077 นายศุภกิจ สมาน                       
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121050078 นายศุภชัย บุญเยี่ยม                       
26121050079 นายศุภณัฐ งามวิลัย                       
36121050080 นายสังคม ดลสุข                       
46121050081 นายสิทธิพงค์ เหลาคำ                       
56121050082 นายสุธาพงษ์ บริบูรณ์                       
66121050083 นายสุพจน์ พันธ์ขาว                       
76121050084 นายสุรศักดิ์ คำโสภา                       
86121050085 นายสุวรรณ โขงรัมย์                       
96121050086 นายสุแก้ว สวนมอญ                       
106121050087 นายหฤษฏ์ ทองละมุล                       
116121050088 นายอนันต์สมิท งามศิริ                       
126121050089 นายอนุชิต โยธี                       
136121050090 นางสาวอภิญญา บุญมี                       
146121050091 นายอภิสิทธิ์ พรมศร                       
156121050092 นางสาวอรญา คอยพุทธ                       
166121050093 นางสาวอริศรา นุติยากร                       
176121050094 นางสาวอักษร ไชยสุต                       
186121050095 นายอันดา แสงกล้า                       
196121050096 นายอิทธิพล สาตราภัย                       
206121050097 นางสาวเกวลิน สุปัตติ                       
216121050098 นายเจษฎา งามล้วน                       
226121050099 นายเทียนชัย สำรวมใจ                       
236121050100 นางสาวเมตตา บุตรพวง                       
246121050101 นางสาวเสาวลักษณ์ ลอยครบุรี                       
256121050102 นายโชคอนันต์ จิตมั่น                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )