วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121050078 นายศุภชัย บุญเยี่ยม                       
26121050079 นายศุภณัฐ งามวิลัย                       
36121050080 นายสังคม ดลสุข                       
46121050081 นายสิทธิพงค์ เหลาคำ                       
56121050082 นายสุธาพงษ์ บริบูรณ์                       
66121050083 นายสุพจน์ พันธ์ขาว                       
76121050084 นายสุรศักดิ์ คำโสภา                       
86121050085 นายสุวรรณ โขงรัมย์                       
96121050086 นายสุแก้ว สวนมอญ                       
106121050087 นายหฤษฏ์ ทองละมุล                       
116121050088 นายอนันต์สมิท งามศิริ                       
126121050089 นายอนุชิต โยธี                       
136121050090 นางสาวอภิญญา บุญมี                       
146121050091 นายอภิสิทธิ์ พรมศร                       
156121050092 นางสาวอรญา คอยพุทธ                       
166121050093 นางสาวอริศรา นุติยากร                       
176121050094 นายอักษร ไชยสุต                       
186121050095 นายอันดา แสงกล้า                       
196121050096 นายอิทธิพล สาตราภัย                       
206121050097 นางสาวเกวลิน สุปัตติ                       
216121050098 นายเจษฎา งามล้วน                       
226121050099 นายเทียนชัย สำรวมใจ                       
236121050100 นางสาวเมตตา บุตรพวง                       
246121050101 นางสาวเสาวลักษณ์ ลอยครบุรี                       
256121050102 นายโชคอนันต์ จิตมั่น                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )