วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.33
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15921050057 นายพัฒนา กาทอง                       
25921050059 นายภราดร หินเงิน                       
35921050060 นายภูริทัต ดวงบุตร                       
45921050061 นายภูรี วงศ์ดี                       
55921050063 นายรชานนท์ คำศรี                       
65921050064 นายรณชัย เขียวสุข                       
75921050065 นายรัฐพล โมทะจิตร                       
85921050068 นายวรวุฒิ บุตรดา                       
95921050069 นายวรเมธ นาบุญ                       
105921050070 นายวัชรพล พรมมาธร                       
115921050072 นายวันชัย นันคะ                       
125921050073 นายวิญญู พิมพ์อุบล                       
135921050074 นายวิมุติ ปิชุมแสง                       
145921050078 นายศิริมงคล เกิดติ๋ง                       
155921050079 นายศิริศักดิ์ ชำนาญ                       
165921050080 นายศิริเฉลิม สุทารส                       
175921050107 นายอันรินทร์ อินทร์เจริญ                       
185921050110 นายพิษณุ รัตนะวัน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.34
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15921050075 นางสาวศรัญญา พร้อมญาติ                       
25921050081 นายศุภกิจ แก้วคำ                       
35921050082 นายสกายเพชร มณีฉาย                       
45921050085 นายสิงห์ฟ้า แก้วคำ                       
55921050086 นายสิทธิพงษ์ สายบัวบาน                       
65921050087 นายสิทธิพล โยธี                       
75921050088 นายสิทธิรักษ์ พูนภิญโญ                       
85921050090 นางสาวสุภาพร จันมณี                       
95921050091 นายสุรกานต์ กันหะบุตร                       
105921050092 นางสาวหนึ่งฤทัย เกษมณี                       
115921050093 นายอดิพันธ์ ธรรมพร                       
125921050097 นางสาวอรอนงค์ มณีนิล                       
135921050099 นายเจษฏา แซ่แต้                       
145921050100 นายเพชรบูรณ์ บุญเพชร                       
155921050101 นางสาวเพชรศิริ พวงทอง                       
165921050103 นายเสริมรัตน์ นรินทร์                       
175921050105 นายเอกราช ลู่โยธา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )