วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชฟ.11     ชื่อกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021280001 นายกฤตภัค วิลัยรัมย์                       
26021280002 นายกิตติภูมิ ปักปิ่น                       
36021280003 นางสาวชูชิตา บุญร่วม                       
46021280004 นายณัฐพงศ์ พะวรรัมย์                       
56021280005 นายธนภัทร ดวงธนู                       
66021280006 นายธนะชัย จันทร์กลาง                       
76021280007 นางสาวผาณิต คำเหลือ                       
86021280008 นายพัชรพล สุวรรณวงค์                       
96021280009 นายพีประพัตน์ มหาชัย                       
106021280010 นายภูมิกร ไชยโคตร                       
116021280011 นางสาวรัตนากร สอนชูชีพ                       
126021280012 นายวรัญญู ประสมเพ็ชร                       
136021280013 นายวันชัย คำเสียง                       
146021280014 นายศตวรรษ รัตนวงษ์                       
156021280015 นางสาวศิรินภา มีตาบุญ                       
166021280016 นายศุภมิตร ปัดตานัง                       
176021280017 นางสาวสกาวเดือน แวววิไล                       
186021280018 นายสรศักดิ์ บุบพาพันธ์                       
196021280019 นายสิรวิชญ์ พลายละหาร                       
206021280020 นายโชติวิชช์ คล่องตา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )