วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021060002 นายกฤษฎา มหาจันทร์                       
26021060003 นายกฤษฎา สิริภูรีโชติ                       
36021060004 นายกล้าณรงค์ ศรีด้วง                       
46021060005 นายการุณย์ จันทร์ศิลป์                       
56021060006 นายกิตติภัท ยิ่งดี                       
66021060007 นายจิรวัฒน์ สอดศรี                       
76021060008 นายจิราวุธ จันทร์ศิลป์                       
86021060009 นายจิโรจน์ แก้วเกิด                       
96021060010 นางสาวจุฑาทิพย์ จิตโชติ                       
106021060011 นางสาวจุฑามาศ บุรินทร์                       
116021060012 นายชัยวัฒน์ สอิ้งทอง                       
126021060013 นายชิษณุชา พันธ์ศรี                       
136021060014 นายณัฐพงศ์ ขันตี                       
146021060015 นายณัฐวุฒิ ประสาร                       
156021060016 นายณัฐวุฒิ ยืนยาว                       
166021060017 นายธนพร พ่อค้า                       
176021060018 นายธนพล งามวิลัย                       
186021060019 นายธนวัฒน์ วุฒิพรม                       
196021060020 นายธนากร กัณหาบุตร                       
206021060035 นางสาวประภาสิริ รัตนวงศ์                       
216021060083 นายศราวุธ แก้วคำ                       
226021060086 นางสาวญาณิศา ยงกุล                       
236021060087 นางสาวนภาพร รักชาติ                       
246021060088 นางสาวธนิสรา ดวงมาลา                       
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021060021 นายธนาพัฒน์ พาลาเลิศ                       
26021060022 นายธิติ ขันชัย                       
36021060023 นายธีรภัทร พรมโลก                       
46021060024 นายธีรยุทธ คำผง                       
56021060026 นายนครินทร์ สุระพล                       
66021060027 นายนฤนัย นามวิชา                       
76021060028 นายนันทพงษ์ วงศ์เสน่ห์                       
86021060029 นายบุญทรง เพ็งสอน                       
96021060030 นายบูรพา หวังกุล                       
106021060031 นายปฏิภาณ จันหอม                       
116021060032 นายปฏิภาณ ปัญญาคม                       
126021060033 นายปฏิมากร เจียงวงค์                       
136021060034 นายปฏิวัติ เพริดพร้อม                       
146021060036 นายปัญญา แดนดี                       
156021060037 นายปิยะภัทร์ ดวนใหญ่                       
166021060038 นายพงศพัศ นุพพล                       
176021060039 นายพีระพัฒน์ หอมจิตร                       
186021060040 นายภราดร แพวขุนทด                       
196021060084 นายธนโชติ ตาราศาสตร์                       
206021060085 นายกฤษฏากรณ์ พรมสุวรรณ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )