วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021060002 นายกฤษฎา มหาจันทร์                       
26021060003 นายกฤษฎา สิริภูรีโชติ                       
36021060004 นายกล้าณรงค์ ศรีด้วง                       
46021060005 นายการุณย์ จันทร์ศิลป์                       
56021060006 นายกิตติภัท ยิ่งดี                       
66021060007 นายจิรวัฒน์ สอดศรี                       
76021060008 นายจิราวุธ จันทร์ศิลป์                       
86021060009 นายจิโรจน์ แก้วเกิด                       
96021060010 นางสาวจุฑาทิพย์ จิตโชติ                       
106021060011 นางสาวจุฑามาศ บุรินทร์                       
116021060012 นายชัยวัฒน์ สอิ้งทอง                       
126021060013 นายชิษณุชา พันธ์ศรี                       
136021060014 นายณัฐพงศ์ ขันตี                       
146021060015 นายณัฐวุฒิ ประสาร                       
156021060016 นายณัฐวุฒิ ยืนยาว                       
166021060017 นายธนพร พ่อค้า                       
176021060018 นายธนพล งามวิลัย                       
186021060019 นายธนวัฒน์ วุฒิพรม                       
196021060020 นายธนากร กัณหาบุตร                       
206021060035 นางสาวประภาสิริ รัตนวงศ์                       
216021060083 นายศราวุธ แก้วคำ                       
226021060086 นางสาวญาณิศา ยงกุล                       
236021060087 นางสาวนภาพร รักชาติ                       
246021060088 นางสาวธนิสรา ดวงมาลา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )