วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021060002 นายกฤษฎา มหาจันทร์                       
26021060003 นายกฤษฎา สิริภูรีโชติ                       
36021060004 นายกล้าณรงค์ ศรีด้วง                       
46021060006 นายกิตติภัท ยิ่งดี                       
56021060007 นายจิรวัฒน์ สอดศรี                       
66021060008 นายจิราวุธ จันทร์ศิลป์                       
76021060009 นายจิโรจน์ แก้วเกิด                       
86021060011 นางสาวจุฑามาศ บุรินทร์                       
96021060012 นายชัยวัฒน์ สอิ้งทอง                       
106021060013 นายชิษณุชา พันธ์ศรี                       
116021060014 นายณัฐพงศ์ ขันตี                       
126021060015 นายณัฐวุฒิ ประสาร                       
136021060016 นายณัฐวุฒิ ยืนยาว                       
146021060017 นายธนพร พ่อค้า                       
156021060020 นายธนากร กัณหาบุตร                       
166021060035 นางสาวประภาสิริ รัตนวงศ์                       
176021060086 นางสาวญาณิศา ยงกุล                       
186021060087 นางสาวนภาพร รักชาติ                       
196021060088 นางสาวธนิสรา ดวงมาลา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021060022 นายธิติ ขันชัย                       
26021060023 นายธีรภัทร พรมโลก                       
36021060024 นายธีรยุทธ คำผง                       
46021060026 นายนครินทร์ สุระพล                       
56021060027 นายนฤนัย นามวิชา                       
66021060028 นายนันทพงษ์ วงศ์เสน่ห์                       
76021060031 นายปฏิภาณ จันหอม                       
86021060032 นายปฏิภาณ ปัญญาคม                       
96021060033 นายปฏิมากร เจียงวงค์                       
106021060034 นายปฏิวัติ เพริดพร้อม                       
116021060037 นายปิยะภัทร์ ดวนใหญ่                       
126021060038 นายพงศพัศ นุพพล                       
136021060084 นายธนโชติ ตาราศาสตร์                       
146021060085 นายกฤษฏากรณ์ พรมสุวรรณ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )