วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชส.12     ชื่อกลุ่ม ช่างก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021060021 นายธนาพัฒน์ พาลาเลิศ                       
26021060022 นายธิติ ขันชัย                       
36021060023 นายธีรภัทร พรมโลก                       
46021060024 นายธีรยุทธ คำผง                       
56021060026 นายนครินทร์ สุระพล                       
66021060027 นายนฤนัย นามวิชา                       
76021060028 นายนันทพงษ์ วงศ์เสน่ห์                       
86021060029 นายบุญทรง เพ็งสอน                       
96021060030 นายบูรพา หวังกุล                       
106021060031 นายปฏิภาณ จันหอม                       
116021060032 นายปฏิภาณ ปัญญาคม                       
126021060033 นายปฏิมากร เจียงวงค์                       
136021060034 นายปฏิวัติ เพริดพร้อม                       
146021060036 นายปัญญา แดนดี                       
156021060037 นายปิยะภัทร์ ดวนใหญ่                       
166021060038 นายพงศพัศ นุพพล                       
176021060039 นายพีระพัฒน์ หอมจิตร                       
186021060040 นายภราดร แพวขุนทด                       
196021060084 นายธนโชติ ตาราศาสตร์                       
206021060085 นายกฤษฏากรณ์ พรมสุวรรณ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )