วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชส.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021060041 นายภัทรดนัย ศรีชัยยา                       
26021060042 นายภาณุวิชญ์ บุญมา                       
36021060043 นายภานุ สุวรรณ                       
46021060044 นายภูวศิษฐ์ สรสุภาพงศ์                       
56021060046 นางสาวรุ่งทิพย์ วงค์ด้วง                       
66021060047 นายวรินทร์ แก้ววิชัย                       
76021060051 นายวุฒิพงศ์ ทูลภิรมย์                       
86021060052 นายศราวุฒิ ศรีสมบัติ                       
96021060053 นายศราวุธ วงษ์ทอง                       
106021060054 นางสาวศิริรุ่ง บุญพบ                       
116021060055 นายสรภูมิ คงพุท                       
126021060056 นายสิทธิพร พาริวัง                       
136021060057 นายสุทิวัส คำแก้ว                       
146021060058 นางสาวสุนิสา ดวนใหญ่                       
156021060060 นายสุริยา บุญส่ง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชส.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021060025 นายธีรศักดิ์ ศรีบุญ                       
26021060061 นายอนุพล บุตรวงษ์                       
36021060062 นายอนุวัฒน์ แสงใสย์                       
46021060063 นายอภิรักษ์ แก้วอุดม                       
56021060064 นายอภิวิชญ์ แก้วธรรมมา                       
66021060065 นายอรรถพล สอดศรี                       
76021060066 นางสาวอริยา พรมชาติ                       
86021060067 นางสาวอลิชา พงษ์พันธุ์                       
96021060068 นายอาทิตย์ โคตรพันธ์                       
106021060069 นางสาวเกศินี อุดรพันธ์                       
116021060070 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมวิเศษ                       
126021060073 นายศรีมงคล  จันทมาศ                       
136021060075 นายชาญวิทย์ สุเลิศ                       
146021060076 นายทศพล กล่อนศรี                       
156021060077 นายปานพบ แพงคำ                       
166021060078 นายพลศักดิ์ ประมวลลำ                       
176021060081 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )