วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชส.13     ชื่อกลุ่ม ช่างก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021060041 นายภัทรดนัย ศรีชัยยา                       
26021060042 นายภาณุวิชญ์ บุญมา                       
36021060043 นายภานุ สุวรรณ                       
46021060044 นายภูวศิษฐ์ สรสุภาพงศ์                       
56021060045 นายรวมรัตน์ บุญเทียน                       
66021060046 นางสาวรุ่งทิพย์ วงค์ด้วง                       
76021060047 นายวรินทร์ แก้ววิชัย                       
86021060048 นายวิศรุต เจนหนองแวง                       
96021060049 นายวีรยุทธ ชิลภักดิ์                       
106021060050 นายวีรวัฒน์ อรชัย                       
116021060051 นายวุฒิพงศ์ ทูลภิรมย์                       
126021060052 นายศราวุฒิ ศรีสมบัติ                       
136021060053 นายศราวุธ วงษ์ทอง                       
146021060054 นางสาวศิริรุ่ง บุญพบ                       
156021060055 นายสรภูมิ คงพุท                       
166021060056 นายสิทธิพร พาริวัง                       
176021060057 นายสุทิวัส คำแก้ว                       
186021060058 นางสาวสุนิสา ดวนใหญ่                       
196021060059 นายสุริยา งามล้วน                       
206021060060 นายสุริยา บุญส่ง                       
216021060082 นายพัฒนศักดิ์ ต่อกุล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )