วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021060025 นายธีรศักดิ์ ศรีบุญ                       
26021060061 นายอนุพล บุตรวงษ์                       
36021060062 นายอนุวัฒน์ แสงใสย์                       
46021060063 นายอภิรักษ์ แก้วอุดม                       
56021060064 นายอภิวิชญ์ แก้วธรรมมา                       
66021060065 นายอรรถพล สอดศรี                       
76021060066 นางสาวอริยา พรมชาติ                       
86021060067 นางสาวอลิชา พงษ์พันธุ์                       
96021060068 นายอาทิตย์ โคตรพันธ์                       
106021060069 นางสาวเกศินี อุดรพันธ์                       
116021060070 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมวิเศษ                       
126021060071 นายเจษฎา พรหมพิลา                       
136021060072 นายเฉลิมเกียรติ สมใจ                       
146021060073 นายศรีมงคล  จันทมาศ                       
156021060074 นายชญานนท์ ยศศิริ                       
166021060075 นายชาญวิทย์ สุเลิศ                       
176021060076 นายทศพล กล่อนศรี                       
186021060077 นายปานพบ แพงคำ                       
196021060078 นายพลศักดิ์ ประมวลลำ                       
206021060079 นายวรวุฒิ มั่นยืน                       
216021060080 นายอลงกรณ์ ผิวพรรณ                       
226021060081 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )