วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชส.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121060010 นายจักรภพ นามโคตร                       
26121060050 นายพงษ์ศักดิ์ ชุมต้น                       
36121060051 นายพยุงศักดิ์ พลอินทร์                       
46121060052 นายพลพงษ์ หงษา                       
56121060053 นายพิตตินันท์ ทองทวี                       
66121060054 นายพิริยะ เรืองขจร                       
76121060055 นายพีรพงษ์ ผงกุลา                       
86121060056 นายพีรพัฒน์ ประทุมวงค์                       
96121060057 นายพีรพัฒน์ พันธ์ขาว                       
106121060058 นายภราดร พรมศร                       
116121060059 นายภาคภูมิ ผลทวี                       
126121060060 นายภารดล กล่อมปัญญา                       
136121060061 นายภิณภัทร บุรินทร์                       
146121060062 นายภูริภัทร มูลตระกูล                       
156121060063 นายมนตรี ประทุมหวล                       
166121060064 นายยุทธศิลป์ เจือจาน                       
176121060065 นายรวี แก้วแสน                       
186121060066 นายวันชัย สินธุ์ไพร                       
196121060067 นายวิรชา สุขเกษม                       
206121060069 นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์                       
216121060072 นายศุภลักษ์ สุทธิบริบาล                       
226121060099 นายทวทรัพ ทองพันชั่ง                       
236121060100 นายวรวุฒิ มั่นยืน                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชส.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121060024 นายตฤณ เพ่งพิศ                       
26121060075 นางสาวสมฤทัย สงโสด                       
36121060076 นายสวพล ไทยปิยะ                       
46121060077 นายสิทธิพงษ์ มาระยาท                       
56121060078 นายสิริมงคล วงศ์สวัสดิ์                       
66121060079 นายสิโรดม สารพันธ์                       
76121060081 นางสาวสุจิวรรณ ดวนสูง                       
86121060082 นางสาวสุดาวรรณ พรหมประดิษฐ์                       
96121060083 นายสุธี แก่นสนธิ์                       
106121060084 นางสาวสุปราณี สังขะพงษ์                       
116121060085 นางสาวสุภาวดี ทิพย์มะณี                       
126121060087 นายอธินกร เฉลิม                       
136121060088 นายอนันต์ กรมนารถ                       
146121060090 นางสาวอัญชลี เลิศผล                       
156121060091 นายอัมรินทร์ สมมุ่ง                       
166121060092 นายเจตพล พิทักษา                       
176121060093 นายเจนณรงค์ บุญเจริญ                       
186121060094 นายเปรมธวรรณ พรมจันทร์                       
196121060095 นายเอกราช เอกกลาง                       
206121060096 นายนครินทร์ หนุนวงค์                       
216121060097 นายนัฐพล นามวงษ์                       
226121060098 นายวรพล สุขชิต                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )