วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021210001 นางสาวกนกวรรณ กาเหลา                       
26021210002 นางสาวกมลกานต์ ศรีคราม                       
36021210003 นายกรกช กาพย์กลอน                       
46021210005 นางสาวกฤติยากรณ์ หมอประคำ                       
56021210007 นายกฤษณะ วันโสภา                       
66021210008 นายกัณฑชาติ ศรีสังข์                       
76021210009 นายกิตติภูมิ ปิ่นจอม                       
86021210010 นายขจรศักดิ์ ใจมนต์                       
96021210011 นายคูณพิสิษฐ์ เซียนต้าร์                       
106021210013 นายฉลองรัฐ อุ่นเมือง                       
116021210014 นายชนะภัย เทียมวงษ์                       
126021210015 นายชลแดน วิเชียร                       
136021210016 นายพิชิตชัย ทาบุญ                       
146021210017 นายชาคริต ขนทรัพย์                       
156021210018 นายชายชัชวาล สร้อยตระกูล                       
166021210019 นายฐิติวัฒน์ ทองบุญ                       
176021210020 นายณัฐพล ทองบุญ                       
186021210021 นายธนกร ขันทอง                       
196021210075 นายเกรียงไกร มุลกะกุล                       
206021210083 นายชัชวาลย์ เพ็งแจ่ม                       
216021210085 นายชัชวาล ไชยสิทธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021210022 นายธนกฤต พิมพ์ทอง                       
26021210023 นายธนวัฒน์ ทองมาก                       
36021210025 นางสาวธัญญลักษณ์ เงางาม                       
46021210026 นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ขาว                       
56021210027 นายธีรพงษ์ ทองมวล                       
66021210028 นายธีรศักดิ์ ไชยโชติ                       
76021210029 นายนำศักดิ์ เหล่านอก                       
86021210030 นายนิยม รุจิตร                       
96021210031 นายบุรัสกร มั่นคง                       
106021210032 นายปรัชญา โสดาลี                       
116021210033 นายปัญจพล ดอกพอง                       
126021210034 นายปัณณทัต สุทธิมาศ                       
136021210036 นายปุระเชฐ หาญเสมอ                       
146021210037 นายผดุงพล สำแดงภัย                       
156021210038 นางสาวพรพิมล จันทะพันธ์                       
166021210039 นายพลวัฒน์ นามพรม                       
176021210040 นางสาวพิชชาภรณ์ จันทะสาร                       
186021210041 นายพิทักษ์ ใจศรี                       
196021210089 นายจีรพัฒน์ สมบัติ                       
206021210093 นางสาวน้ำฝน นิ่มทองคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )