วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021210001 นางสาวกนกวรรณ กาเหลา                       
26021210002 นางสาวกมลกานต์ ศรีคราม                       
36021210003 นายกรกช กาพย์กลอน                       
46021210004 นางสาวกรรณิการ์ สมสะอาด                       
56021210005 นางสาวกฤติยากรณ์ หมอประคำ                       
66021210007 นายกฤษณะ วันโสภา                       
76021210008 นายกัณฑชาติ ศรีสังข์                       
86021210009 นายกิตติภูมิ ปิ่นจอม                       
96021210010 นายขจรศักดิ์ ใจมนต์                       
106021210011 นายคูณพิสิษฐ์ เซียนต้าร์                       
116021210012 นายจีรวัตร เถาว์พรม                       
126021210013 นายฉลองรัฐ อุ่นเมือง                       
136021210014 นายชนะภัย เทียมวงษ์                       
146021210015 นายชลแดน วิเชียร                       
156021210016 นายพิชิตชัย ทาบุญ                       
166021210017 นายชาคริต ขนทรัพย์                       
176021210018 นายชายชัชวาล สร้อยตระกูล                       
186021210019 นายฐิติวัฒน์ ทองบุญ                       
196021210020 นายณัฐพล ทองบุญ                       
206021210021 นายธนกร ขันทอง                       
216021210075 นายเกรียงไกร มุลกะกุล                       
226021210083 นายชัชวาลย์ เพ็งแจ่ม                       
236021210085 นายชัชวาล ไชยสิทธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )