วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021210022 นายธนกฤต พิมพ์ทอง                       
26021210023 นายธนวัฒน์ ทองมาก                       
36021210024 นายธนาวุฒิ ชิณพันธ์                       
46021210025 นางสาวธัญญลักษณ์ เงางาม                       
56021210026 นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ขาว                       
66021210027 นายธีรพงษ์ ทองมวล                       
76021210028 นายธีรศักดิ์ ไชยโชติ                       
86021210029 นายนำศักดิ์ เหล่านอก                       
96021210030 นายนิยม รุจิตร                       
106021210031 นายบุรัสกร มั่นคง                       
116021210032 นายปรัชญา โสดาลี                       
126021210033 นายปัญจพล ดอกพอง                       
136021210034 นายปัณณทัต สุทธิมาศ                       
146021210035 นายปิยังกูร บุญชารี                       
156021210036 นายปุระเชฐ หาญเสมอ                       
166021210037 นายผดุงพล สำแดงภัย                       
176021210038 นางสาวพรพิมล จันทะพันธ์                       
186021210039 นายพลวัฒน์ นามพรม                       
196021210040 นางสาวพิชชาภรณ์ จันทะสาร                       
206021210041 นายพิทักษ์ ใจศรี                       
216021210089 นายจีรพัฒน์ สมบัติ                       
226021210093 นางสาวน้ำฝน นิ่มทองคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )