วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121210001 นางสาวกนกพิชญ์ เนตรโม                       
26121210002 นางสาวกัญชลิกา รัตนวัน                       
36121210003 นางสาวกาญจนา นามอุทา                       
46121210004 นายกิตติภพ สัมฤทธิ์                       
56121210005 นายกิตติศักดิ์ บุญหนัก                       
66121210006 นายกิติศักดิ์ กันตรง                       
76121210007 นางสาวกุมพวา แพงเพ็ชร                       
86121210008 นายคณิติน มันตาวิจักษณ์                       
96121210009 นายจารุวัตร โถทอง                       
106121210010 นางสาวจิตรกัญญา ยตะโคตร                       
116121210011 นายจิราพรรณ์ โพนปลัด                       
126121210012 นายจีรพงศ์ คชพันธ์                       
136121210013 นายชยาภรณ์ สุโพธิ์                       
146121210014 นายชลธิชา จันเทวา                       
156121210015 นายชลสิทธิ์ วิเศษชาติ                       
166121210016 นายชัชวาล ทิพย์ชาติ                       
176121210017 นายชินวัฒน์ บุตรแสน                       
186121210018 นายชินวัฒน์ เดชกล้า                       
196121210019 นายฐิติมา กล้าเกิด                       
206121210020 นางสาวฐิติยา สุขส่ง                       
216121210021 นายณรงศักดิ์ เสาเวียง                       
226121210022 นางสาวณัฐพร คัดตพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121210023 นายณัฐพล คำแพง                       
26121210024 นายณัฐพล ช่างบุ                       
36121210025 นายณัฐพล อ่องสอาด                       
46121210026 นายณัฐวัฒน์ แพ่งพนม                       
56121210027 นายณัฐวุฒิ ศุภเลิศ                       
66121210029 นางสาวธัญญลักษณ์ คำหล้า                       
76121210030 นางสาวธารารัตน์ รั้งกลาง                       
86121210031 นายธีรกร ไชยบุตร                       
96121210032 นายธีรยุทธ นาจาน                       
106121210033 นายธีระพงษ์ วงศ์จอม                       
116121210034 นางสาวนลินนิภา นามวงศ์                       
126121210035 นางสาวนันทนา ธงชัย                       
136121210036 นางสาวนิภาพร พอจิตร                       
146121210037 นายนุธิพงษ์ จงราช                       
156121210038 นางสาวน้ำฝน ดวงชัย                       
166121210039 นางสาวน้ำฝน อนุญาหงษ์                       
176121210040 นายบุญนำ สรงพิมพ์                       
186121210041 นางสาวบุณยนุช พรำนัก                       
196121210042 นายประดิพัทธ์ แก้วสมุทร์                       
206121210043 นางสาวปริชญา พันธ์สาลี                       
216121210044 นางสาวปิยะธิดา บุญธรรม                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )