วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121210001 นางสาวกนกพิชญ์ เนตรโม                       
26121210003 นางสาวกาญจนา นามอุทา                       
36121210004 นายกิตติภพ สัมฤทธิ์                       
46121210005 นายกิตติศักดิ์ บุญหนัก                       
56121210006 นายกิติศักดิ์ กันตรง                       
66121210007 นางสาวกุมพวา แพงเพ็ชร                       
76121210008 นายคณิติน มันตาวิจักษณ์                       
86121210009 นายจารุวัตร โถทอง                       
96121210010 นางสาวจิตรกัญญา ยตะโคตร                       
106121210011 นางสาวจิราพรรณ์ โพนปลัด                       
116121210012 นายจีรพงศ์ คชพันธ์                       
126121210013 นายชยาภรณ์ สุโพธิ์                       
136121210014 นายชลธิชา จันเทวา                       
146121210015 นายชลสิทธิ์ วิเศษชาติ                       
156121210016 นายชัชวาล ทิพย์ชาติ                       
166121210017 นายชินวัฒน์ บุตรแสน                       
176121210018 นายชินวัฒน์ เดชกล้า                       
186121210019 นายฐิติมา กล้าเกิด                       
196121210020 นางสาวฐิติยา สุขส่ง                       
206121210021 นายณรงศักดิ์ เสาเวียง                       
216121210022 นางสาวณัฐพร คัดตพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121210023 นายณัฐพล คำแพง                       
26121210024 นายณัฐพล ช่างบุ                       
36121210025 นายณัฐพล อ่องสอาด                       
46121210026 นายณัฐวัฒน์ แพ่งพนม                       
56121210027 นายณัฐวุฒิ ศุภเลิศ                       
66121210029 นางสาวธัญญลักษณ์ คำหล้า                       
76121210031 นายธีรกร ไชยบุตร                       
86121210032 นายธีรยุทธ นาจาน                       
96121210033 นายธีระพงษ์ วงศ์จอม                       
106121210034 นางสาวนลินนิภา นามวงศ์                       
116121210035 นางสาวนันทนา ธงชัย                       
126121210036 นางสาวนิภาพร พอจิตร                       
136121210037 นายนุธิพงษ์ จงราช                       
146121210038 นางสาวน้ำฝน ดวงชัย                       
156121210039 นางสาวน้ำฝน อนุญาหงษ์                       
166121210040 นายบุญนำ สรงพิมพ์                       
176121210041 นางสาวบุณยนุช พรำนัก                       
186121210042 นายประดิพัทธ์ แก้วสมุทร์                       
196121210043 นางสาวปริชญา พันธ์สาลี                       
206121210044 นางสาวปิยะธิดา บุญธรรม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )