วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021210042 นายพิพัฒน์ จันครา                       
26021210044 นายภัทรเดช แซ่ตั้ง                       
36021210045 นางสาวภาณุณี สว่างชาติ                       
46021210046 นายยศพัฒน์ วงศ์จอม                       
56021210047 นายยุทธนา ดวงตา                       
66021210048 นายรัชชานนท์ คำทูล                       
76021210051 นายวัฒนา วงษ์ขันธ์                       
86021210053 นายวิษณุ จารุวงศ์                       
96021210054 นายวุฒิชัย ชมภู                       
106021210055 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
116021210056 นายศิรวิชญ์ มูลสาร                       
126021210057 นายศิริวัฒน์ พันธ์งาม                       
136021210058 นายศุภชัย คชพันธ์                       
146021210059 นายสหัสวรรษ สันทาลุนัย                       
156021210060 นายสิทธิศักดิ์ มีเจ้ย                       
166021210087 นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เจริญ                       
176021210088 นายวีระชน ยานิวงค์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021210006 นายปัญญา จันทร์หอม                       
26021210065 นายอธิป ระเริง                       
36021210066 นางสาวอภิชญา แสงเพชร                       
46021210067 นางสาวอัญชนา แท่งทอง                       
56021210068 นางสาวอัญชริกา เทพพิทักษ์                       
66021210069 นางสาวอาทิตยา สมนา                       
76021210070 นางสาวอิงอร จันทร์พวง                       
86021210071 นางสาวอิสริยา เอิบบุญ                       
96021210072 นายอุดมศักดิ์ ไชยคง                       
106021210073 นายเกริกพงษ์ ยงหอม                       
116021210074 นายเกรียงไกร มีทอง                       
126021210076 นายเกียรติศักดิ์ คำเพชร                       
136021210077 นายเขมรัตน์ ถนอม                       
146021210079 นายเจษฎา รักษาศิล                       
156021210080 นางสาวเบญจวรรณ สาระทำ                       
166021210081 นางสาวเลิศศิริอร ไชนาวงษ์                       
176021210082 นางสาวพรลภัส วรเลิศ                       
186021210084 นายอัศวกุล พันธ์วิไล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )