วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021210042 นายพิพัฒน์ จันครา                       
26021210043 นายพุธติชัย วิประเสริฐ                       
36021210044 นายภัทรเดช แซ่ตั้ง                       
46021210045 นางสาวภาณุณี สว่างชาติ                       
56021210046 นายยศพัฒน์ วงศ์จอม                       
66021210047 นายยุทธนา ดวงตา                       
76021210048 นายรัชชานนท์ คำทูล                       
86021210049 นายวทันยู พนาสนธ์                       
96021210050 นายวรากรณ์ พัทธสิม                       
106021210051 นายวัฒนา วงษ์ขันธ์                       
116021210052 นายวารินทร์ สุดาจันทร์                       
126021210053 นายวิษณุ จารุวงศ์                       
136021210054 นายวุฒิชัย ชมภู                       
146021210055 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
156021210056 นายศิรวิชญ์ มูลสาร                       
166021210057 นายศิริวัฒน์ พันธ์งาม                       
176021210058 นายศุภชัย คชพันธ์                       
186021210059 นายสหัสวรรษ สันทาลุนัย                       
196021210060 นายสิทธิศักดิ์ มีเจ้ย                       
206021210061 นายสิรวิชญ์ อุดหนุน                       
216021210087 นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เจริญ                       
226021210088 นายวีระชน ยานิวงค์                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021210006 นายปัญญา จันทร์หอม                       
26021210062 นายสิริราช มงคล                       
36021210063 นางสาวสุพรรษา ศรีบุญเรือง                       
46021210064 นายอดิเทพ พิมพ์คงคา                       
56021210065 นายอธิป ระเริง                       
66021210066 นางสาวอภิชญา แสงเพชร                       
76021210067 นางสาวอัญชนา แท่งทอง                       
86021210068 นางสาวอัญชริกา เทพพิทักษ์                       
96021210069 นางสาวอาทิตยา สมนา                       
106021210070 นางสาวอิงอร จันทร์พวง                       
116021210071 นางสาวอิสริยา เอิบบุญ                       
126021210072 นายอุดมศักดิ์ ไชยคง                       
136021210073 นายเกริกพงษ์ ยงหอม                       
146021210074 นายเกรียงไกร มีทอง                       
156021210076 นายเกียรติศักดิ์ คำเพชร                       
166021210077 นายเขมรัตน์ ถนอม                       
176021210078 นางสาวเครือวัลย์ พงสุระ                       
186021210079 นายเจษฎา รักษาศิล                       
196021210080 นางสาวเบญจวรรณ สาระทำ                       
206021210081 นางสาวเลิศศิริอร ไชนาวงษ์                       
216021210082 นางสาวพรลภัส วรเลิศ                       
226021210084 นางสาวอัศวกุล พันธ์วิไล                       
236021210090 นายสิทธิศักดิ์ กองแก้ว                       
246021210091 นายพีรพงศ์ ชมเมิน                       
256021210092 นายวีรเดช อัฒจักร                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )