วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชส.13     ชื่อกลุ่ม ช่างก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021210042 นายพิพัฒน์ จันครา                       
26021210043 นายพุธติชัย วิประเสริฐ                       
36021210044 นายภัทรเดช แซ่ตั้ง                       
46021210045 นางสาวภาณุณี สว่างชาติ                       
56021210046 นายยศพัฒน์ วงศ์จอม                       
66021210047 นายยุทธนา ดวงตา                       
76021210048 นายรัชชานนท์ คำทูล                       
86021210049 นายวทันยู พนาสนธ์                       
96021210050 นายวรากรณ์ พัทธสิม                       
106021210051 นายวัฒนา วงษ์ขันธ์                       
116021210052 นายวารินทร์ สุดาจันทร์                       
126021210053 นายวิษณุ จารุวงศ์                       
136021210054 นายวุฒิชัย ชมภู                       
146021210055 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
156021210056 นายศิรวิชญ์ มูลสาร                       
166021210057 นายศิริวัฒน์ พันธ์งาม                       
176021210058 นายศุภชัย คชพันธ์                       
186021210059 นายสหัสวรรษ สันทาลุนัย                       
196021210060 นายสิทธิศักดิ์ มีเจ้ย                       
206021210061 นายสิรวิชญ์ อุดหนุน                       
216021210087 นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เจริญ                       
226021210088 นายวีระชน ยานิวงค์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )