วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบเก็บหลักฐานนักศึกษา

ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................  ครูที่ปรึกษา...........................................
หน้า...../.....

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )