วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121210045 นายพรชัย ใจรู้รอบ                       
26121210046 นางสาวพรชิตา พิมพาพันธ์                       
36121210047 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ขาว                       
46121210048 นางสาวภัคจิรา จันทะรี                       
56121210049 นายภาณุวิชญ์ ชมอินทร์                       
66121210050 นางสาวภาวิณี ทำทวี                       
76121210051 นายภูชิสส์ กิ่งผา                       
86121210052 นางสาวมัณฑนา ไชยปัญญา                       
96121210053 นางสาวรสรินทร์ นามวิชา                       
106121210054 นายรัฐภาพ สารทอง                       
116121210055 นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์งาม                       
126121210056 นางสาวรามาวดี อำไพ                       
136121210057 นางสาวฤทัยกาญจน์ เถาหอม                       
146121210058 นายวงศกร โสมสาย                       
156121210059 นางสาววรรณิสา คิงคำ                       
166121210060 นายวิทวัส ทองพันชั่ง                       
176121210061 นายวุฒิชัย ลาลุน                       
186121210062 นางสาวศสิมา วงศ์ทวี                       
196121210063 นายศักดา พิมพ์มงคล                       
206121210064 นายศุภกร อินสุวรรณ                       
216121210065 นางสาวศุภิสรา สุโพธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121210066 นายสมปอง ศรีวิศร                       
26121210067 นายสมิทธิ์ วงศ์ยืน                       
36121210068 นายสิทธินนท์ ไชยา                       
46121210069 นางสาวสิราวรรณ คำเสียง                       
56121210070 นางสาวสุธิประภา เขียนทอง                       
66121210071 นายสุนทร ไชยพันธ์                       
76121210072 นายสุเทพ สารเพชร                       
86121210073 นายหนึ่งฤทัย แซ่จึง                       
96121210074 นางสาวอดิภา ภักดีแสน                       
106121210075 นายอนิรุต วิปุละ                       
116121210076 นายอนุชาติ จันครา                       
126121210077 นายอนุพงษ์ วงศ์จันทร์                       
136121210078 นายอภิพัฒ กรุณา                       
146121210079 นายอรรถพร มาศงามเมือง                       
156121210080 นางสาวอัญธิกา พจนา                       
166121210081 นางสาวอารียา ไชยปัญญา                       
176121210082 นางสาวเจนจิรา วรรณวงษ์                       
186121210083 นายเดชมนตรี อิสาน                       
196121210084 นางสาวเยาวลักษณ์ สุธารส                       
206121210085 นายโยธา สมร                       
216121210086 นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี                       
226121210087 นางสาวรัตนา ลุนคำ                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )