วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021210006 นายปัญญา จันทร์หอม                       
26021210062 นายสิริราช มงคล                       
36021210063 นางสาวสุพรรษา ศรีบุญเรือง                       
46021210064 นายอดิเทพ พิมพ์คงคา                       
56021210065 นายอธิป ระเริง                       
66021210066 นางสาวอภิชญา แสงเพชร                       
76021210067 นางสาวอัญชนา แท่งทอง                       
86021210068 นางสาวอัญชริกา เทพพิทักษ์                       
96021210069 นางสาวอาทิตยา สมนา                       
106021210070 นางสาวอิงอร จันทร์พวง                       
116021210071 นางสาวอิสริยา เอิบบุญ                       
126021210072 นายอุดมศักดิ์ ไชยคง                       
136021210073 นายเกริกพงษ์ ยงหอม                       
146021210074 นายเกรียงไกร มีทอง                       
156021210076 นายเกียรติศักดิ์ คำเพชร                       
166021210077 นายเขมรัตน์ ถนอม                       
176021210078 นางสาวเครือวัลย์ พงสุระ                       
186021210079 นายเจษฎา รักษาศิล                       
196021210080 นางสาวเบญจวรรณ สาระทำ                       
206021210081 นางสาวเลิศศิริอร ไชนาวงษ์                       
216021210082 นางสาวพรลภัส วรเลิศ                       
226021210084 นายอัศวกุล พันธ์วิไล                       
236021210086 นายวราวุธ ชุมแสง                       
246021210090 นายสิทธิศักดิ์ กองแก้ว                       
256021210091 นายพีรพงศ์ ชมเมิน                       
266021210092 นายวีรเดช อัฒจักร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )