วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชส.11     ชื่อกลุ่ม ช่างก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานสถาปัตยกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021080001 นายกวีราช จันทร์แดง                       
26021080002 นายจตุพล เสนาะ                       
36021080003 นางสาวชนากาณต์ เบ็ญมาศ                       
46021080004 นางสาวชลธิชา สังจอม                       
56021080005 นายชัยชนะ แซ่โล้ว                       
66021080006 นางสาวณัฐกาญจน์ บุญยืน                       
76021080007 นายณัฐพงศ์ มณี                       
86021080008 นางสาวธิดารัตน์ ไชยรักษา                       
96021080009 นายธเนตร ไชยมาต                       
106021080010 นางสาวนัดฐา มัฆวิมาลย์                       
116021080011 นายนิธิศักดิ์ กรไกร                       
126021080012 นางสาวนิภาพร พอจิตร                       
136021080013 นางสาวบุษราคัม สุปัตติ                       
146021080014 นายปฏิภาน ปั่นกำจร                       
156021080015 นายปริตร ผลวัชนะ                       
166021080016 นายปิติ สัจจา                       
176021080017 นายพงศกร วงศ์วิจิตร                       
186021080018 นายพัชรกร บุญศรัทธา                       
196021080019 นางสาวพัชรี เฉลิม                       
206021080020 นายพีรพงศ์ พรมวันดี                       
216021080021 นางสาวภัคพร แสวงหา                       
226021080043 นายนพณัฐ ไพรบึง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )