วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานสถาปัตยกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121080001 นางสาวกนกนภา เอมอ่อน                       
26121080002 นางสาวกนกอร ธรรมทะ                       
36121080003 นางสาวกมลทิพย์ ระยับศรี                       
46121080004 นายกัลยา วงศ์พุธ                       
56121080005 นายกัลยากร ปราบภัย                       
66121080006 นายกิตติพันธ์ เผ่าพันธ์                       
76121080007 นายคมสัน บริบาล                       
86121080008 นางสาวจารวี ขายม                       
96121080009 นางสาวจินดาพร ฉอ้อน                       
106121080011 นางสาวจุติพร ภาวรรณ                       
116121080012 นางสาวจุไลภรณ์ จำปาขีด                       
126121080013 นางสาวฉัตรติมาพร หอมจันทร์                       
136121080014 นายชญานนท์ ชิณวงค์                       
146121080015 นายชัยวัฒน์ แก้วตา                       
156121080016 นางสาวณภัทร สุวรรณา                       
166121080017 นายณัฐนันท์ สุตัญตั้งใจ                       
176121080019 นางสาวณิชนันทน์ ยอดจันทร์                       
186121080021 นางสาวทาคาโกะ คูโรคาวา                       
196121080042 นางสาววรวรรณ คำฝอย                       
206121080043 นายวรวุฒิ ผลบุญ                       
216121080044 นายวิจักษณ์ ชำนาญ                       
226121080046 นางสาววิยะดา สมวงศ์                       
236121080047 นายศศิพร นิสัยกล้า                       
246121080048 นางสาวศิรินทิพย์ แท่งทอง                       
256121080049 นายศุภพัชชา เผื่อแผ่                       
266121080050 นางสาวสุขธิดา ศรีสังหะ                       
276121080051 นายอนิรุต ดอนโหน่งชา                       
286121080062 นายณัฐวุฒิ พูนภิรมย์                       
296121080064 นายพัดยศ ศิริปี                       
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานสถาปัตยกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121080022 นางสาวธญาณี ต่อติด                       
26121080023 นายธนกฤต กิ่งสาร                       
36121080025 นางสาวธิดารัตน์ แจ่มปัญญา                       
46121080027 นายบริวัตร รัตนวัน                       
56121080028 นายประสิทธิ์ พรมมา                       
66121080029 นางสาวปรีดาภรณ์ รูปหมอก                       
76121080030 นายปาลิตา อนุสิทธิ์                       
86121080031 นางสาวพรรณภษา ปรือปรัก                       
96121080032 นายพาณิชย์ ศรีพูล                       
106121080033 นายพุธฤกษ์ สิงห์เทพ                       
116121080034 นางสาวภาวิณี มะนาศรี                       
126121080036 นายภูวนัย บุตรชาติ                       
136121080037 นางสาวมัลลิกา ดวงเนตร                       
146121080038 นางสาวมาลิษา ดวนสูง                       
156121080039 นายรัชชานนท์ จันดี                       
166121080040 นางสาวรัตน์จรีย์ หนองหงอก                       
176121080041 นางสาววชิราพร ไชยสาร                       
186121080052 นางสาวอมรรัตน์ อ่างงาม                       
196121080053 นางสาวอรพรรณ ธรรมบุตร                       
206121080054 นางสาวอรอนงค์ ศรีรังสิน                       
216121080055 นางสาวอักษราภัค ช่างดี                       
226121080056 นางสาวอารียา ทันที                       
236121080057 นางสาวอินทิรา ในทอง                       
246121080058 นายเกียรติศักดิ์ ดาราสุริยะ                       
256121080059 นางสาวเจนจิรา จันทร์เกษ                       
266121080060 นางสาวแพรวพิมล ผิวผ่อง                       
276121080061 นางสาวแพรวมณี ทนนศักดิ์                       
286121080065 นางสาวภาดารัตน์ ทองหล่อ                       
296121080066 นายอธิศพงศ์ภรณ์ แสนอุบล                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )