วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานสถาปัตยกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021080022 นายภานุวัฒน์ สอนมังคะละ                       
26021080023 นายภานุศักดิ์ สิทธิศร                       
36021080024 นางสาวมุขรินทร์ ขันเสน                       
46021080025 นางสาววิมลณัฐ มะยุรา                       
56021080026 นายวุฒิไกร ศิลาโชติ                       
66021080027 นายศิวกร ไชยปัญญา                       
76021080028 นางสาวสุชัญญาพร หนองหงอก                       
86021080029 นางสาวสุทธิชา ชาติสีหราช                       
96021080030 นางสาวสุพัชชา ภูหารนา                       
106021080031 นางสาวหฤทัย ไกรแก้ว                       
116021080032 นางสาวอภิญญา ช่างแก้ว                       
126021080033 นางสาวอรปรียา นันทศิริ                       
136021080034 นางสาวอริภา มีฉิม                       
146021080035 นางสาวอัญชิสา กำลังเหลือ                       
156021080036 นางสาวอัญทิกาญจน์ ดวงแก้ว                       
166021080037 นายอัฐสราวุฒิ บังอร                       
176021080038 นายอัษฎา หาจักร์                       
186021080039 นายอัษฎาวุธ กันทาสี                       
196021080040 นางสาวอารยา นามวิชา                       
206021080041 นางสาวอุทัยวรรณ โยธี                       
216021080042 นางสาวแก้วนภา ทองเงิน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )