วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พบ.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16022010001 นางสาวกนกวรรณ จิตบุญ                       
26022010004 นางสาวกุลธิดา เป้งทอง                       
36022010005 นางสาวขนิษฐา จันทร                       
46022010007 นางสาวขวัญฤทัย แก้วโจ๊ะ                       
56022010009 นางสาวจรัญญา ดีสองชั้น                       
66022010010 นางสาวจันทร์ทิพย์ พรมสาร                       
76022010012 นางสาวจิดาภา บุญวงค์                       
86022010013 นางสาวจินตนา ก้านเพ็ชร                       
96022010014 นางสาวจิรนันท์ รูปคุ้ม                       
106022010016 นางสาวจุฬารักษ์ ป้องปิด                       
116022010017 นางสาวฉันชนก แหยมเกิด                       
126022010019 นางสาวดวงนภา เสนอบ                       
136022010022 นางสาวญดาพร ไชยสิทธิ์                       
146022010024 นางสาวณัฐณิชา ยอดใส                       
156022010025 นางสาวณิชกานต์ โสดาลี                       
166022010026 นางสาวดารุณี มะเดื่อ                       
176022010028 นายทักษิณ หงษ์ลอย                       
186022010029 นางสาวทิพกฤตา ดาวเรือง                       
196022010030 นางสาวธนิดา ทองนอก                       
206022010032 นางสาวธัญญลักษณ์ ใยภา                       
216022010033 นางสาวธัญวรรณ ผงเสน่ห์                       
226022010035 นางสาวธันยนันท์ จงใจรบทวีผล                       
236022010037 นางสาวธิดารัตน์ พรหมสอาด                       
246022010038 นางสาวนภัสกรณ์ หนองห้าง                       
256022010042 นางสาวนวลนภา ผาตากแดด                       
266022010043 นางสาวนันธิชา สองบุญ                       
276022010044 นางสาวนาตยา คุณวัฒิ                       
286022010046 นายปฏิพล ขันตา                       
296022010047 นางสาวปนัดดา เสนพรม                       
306022010076 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์โสภา                       
316022010082 นางสาววาสนา หมื่นยุทธ์                       
326022010098 นางสาวสาวิตรี เสาเวียง                       
336022010100 นางสาวสิริรัตน์ บุญศรี                       
346022010103 นางสาวสุดารัตน์ จันทร                       
356022010115 นางสาวหฤทัยพันธน์ สัตย์สูง                       
366022010120 นางสาวอรุณศุภสัย ละนาม                       
376022010129 นายอุ้มบุญ ศรีสุลัย                       
386022010132 นางสาวเกษสุดา คำโสภา                       
396022010140 นางสาวนิตยา เคล้าละม่อม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )